Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu

 

Adresa: Ćirila i Metodija 18, 37000 Kruševac
Tel.  037/439-754
veb sajt: www.vaspks.edu.rs
e-mail: info@vaspks.edu.rs

 

 

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače je državna visokoobrazovna ustanova sa sedištem u Kruševcu, koju karakteriše više od 60 godina duga tradicija školovanja budućih kadrova prosvetne struke. Osnovana je 1948. godine u Kuršumliji, kao Učiteljska škola. Godine 1950, preseljena je u Kruševac, a školovanje vaspitača započinje 1973. godine.

Škola ostvaruje osnovne i specijalističke strukovne studije. Proces akreditacije osnovnih studija sproveden je 2007. godine, kada Škola usklađuje svoj nastavni plan i program sa principima Bolonjske deklaracije. Specijalističke studije su akreditovane 2010. godine.

Osnovne strukovne studije obuhvataju tri studijska programa:

  • Vaspitač predškolskog vaspitanja i obrazovanja
  • Vaspitač dece jaslenog uzrasta
  • Domski vaspitač

Nakon završetka trogodišnjih osnovnih strukovnih studija, stiče se stručno zvanje – strukovni vaspitač.

Studijski program specijalističkih strukovnih studija jeste Strukovni vaspitač – specijalista za pripremni predškolski program. Studije drugog stepena sprovode se u jednogodišnjem trajanju i omogućuju sticanje 60 ESPB bodova.

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu organizuje za studente praktičnu nastavu tako što uspostavlja saradnju sa PU „Nata Veljković” koja obuhvata oko 11 vrtića. Na taj način je studentima omogućeno sticanje praktičnih znanja i veština, neophodnih za uključenje u život i rad predškolskih ustanova.

Studenti Visoke škole strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu imaju mogućnost pristupanja Studentskom parlamentu, organizaciji koja ima za cilj ostvarivanje prava i zaštitu interesa studenata. Sačinjavaju ga po tri predstavnika svake godine studija i svakog studijskog programa, koji se biraju svake godine.

Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Kruševcu bavi se i izdavačkom delatnošćutako što objavljuje udžbenike, priručnike, stručne publikacije, informativna izdanja, kao i časopis pedagoškog usmerenja „Sinteze”.

 

 

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.