Visoka poslovna škola Prof. Dr Radomir Bojković

 

Adresa: Kosančićeva 4, 37000 Kruševac
Tel. 037/420 231
www: http://www.indmanager.edu.rs
e-mail: indmanager@gmail.com

 

Škola je juna 2008. godine KAPK uputila zahtev i Elaborat za akreditaciju studijskog programa Poslovno industrijski menadžment na studijama drugog nivoa – specijalističkim strukovnim studijama, čija je realizacija predviđena učenjem na daljinu. Za predloženi studijski program KAPK je donela Uverenje o akreditaciji, na osnovu koga je Ministarstvo prosvete donelo Rešenje o dopuni dozvole za rad br. 612-00-00987/2010-04 od 16.02.2011. godine.

Aprila 2012. godine mr Spomenka Gligorijević izabrana je za direktora Škole, u još jednom mandatu.

U redovnom postupku reakreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa, koji se, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, obnavlja svakih 5 godina, na osnovu podnetog Zahteva za reakreditaciju Škole i njenih studijskih programa, KAPK je donela Uverenje o reakreditaciji Škole i njenih studijskih programa 612-00-00122/2012-04 od 27. aprila 2012. godine.

Na osnovu navedenog Uverenja o reakreditaciji, Škola je dobila Dozvolu za rad izdatu od Ministarstva prosvete kojom je odobreno izvođenje sledećih studijskih programa:

  • Studijski program POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADžMENT (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 50 studenata, na tradicionalan način,
  • Studijski program EKONOMIJA U POSLOVNO INDUSTRIJSKOM SISTEMU (180 ESPB), osnovnih strukovnih studija, za 90 studenata, takođe na tradicionalan način,
  • Studijski program POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADžMENT (60 ESPB), specijalističkih strukovnih studija, za 80 studenata, učenjem na daljinu.

Obrazovni proces na navedenim studijskim programima realizuje se u okviru društveno-humanističkog polja, u naučnim oblastima Menadžment i biznis i Ekonomija.

Akreditacijom novog studijskog programa Ekonomija u poslovno industrijskom sistemu Škola je proširila područje svog delovanja u okviru istog naučnog polja, ali sada u oblasti ekonomije, čime i svoju obrazovnu ponudu proširuje na profil strukovni ekonomista.

U cilju realizacije novog studijskog programa, Škola pronalazi strateškog partnera – Visoku školu za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, koji joj omogućava ne samo da uspešno akredituje pomenuti studijski program, već i da opstane u teškim tržišnim uslovima. Uspešna saradnja sa strateškim partnerom rezultirala je i promenom u vlasničkoj strukturi Škole. Naime, avgusta 2012. godine Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda preuzela je većinski deo osnivačkih prava Škole i time postala većinski vlasnik Škole.

Na predlog Nastavnog veća Škole i uz saglasnost osnivača, a povodom jubileja – 20 godina rada Škole, Savet Škole je decembra 2012. godine doneo odluku da se naziv Škole promeni u novi koji glasi: VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA „Prof. Dr Radomir Bojković“ – Kruševac. Želja osnivača i kolektiva Škole je da se u naziv Škole ugradi ime preminulog prof. dr Radomira Bojkovića, pokretača inicijative osnivanja Škole i njenog dugogodišnjeg direktora, ceneći njegov neizmeran doprinos osnivanju i razvoju Škole. Novi naziv Škole odobren je od strane Ministarstva prosvete, na osnovu dozvole za rad broj 612-00-0034/103/2013-04 od 20.03.2013.

Do sada je Školu završilo preko 3200 studenata. Oko 60% njih je zasnovalo radni odnos odmah po završetku studija, a oko 50% je po diplomiranju nastavilo školovanje.

Veliki broj studenta godišnje prima stipendije od privrede. Studenti sa prosekom ocena iznad 9,5 postaju stipendisti Škole na osnovu Pravilnika o nagrađivanju studenata.

Diplomirani studenti osnovnih strukovnih studija imaju mogućnost nastavka školovanja na specijalističkim strukovnim studijama kao i na više različitih fakulteta.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.