Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici

 

Adresa: Banijska 67, 24000 Subotica
Tel. 024/547 860, 547 870
veb sajt: www.vsovsu.rs
e-mail: vsovsu@gmail.com

 

 

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera je visokoobrazovna ustanova sa sedištem u Subotici, koja više od 40 godina obrazuje kadrove pedagoške struke. Osnovana je 1973. godine kao Pedagoška akademija, koja je 1993. godine prerasla u Višu školu za obrazovanje vaspitača.

Škola realizuje osnovne strukovne studije iz oblasti pedagoških nauka i fizičkog vaspitanja i sporta. Studije prvog stepena se ostvaruju u trajanju od tri školske godine (šest semestara), a ukupan broj bodova koji je moguće steći iznosi 180 ESPB. Studijski programi osnovnih studija su:

  • Obrazovanje strukovnih vaspitača predškolske dece
  • Obrazovanje trenera

Studije drugog stepena, specijalističke strukovne studije, organizuju se iz oblasti pedagoških nauka i omogućuju sticanje 60 ESPB bodova. Izvode se u trajanju od jedne školske godine, a moguće je opredeliti se između sledećih studijskih programa:

  • Obrazovanje strukovnih vaspitača predškolse dece
  • Obrazovanje trenera
  • Obrazovanje strukovnih nutricionista dijetetičara
  • Obrazovanje likovnih umetnika
  • Obrazovanje strukovnih medicinskih sestara

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera realizuje i programe obrazovanja tokom čitavog života. Ovi programi se organizuju van okvira studijskih programa, u formi programa kontinuirane edukacije i programa inovacije znanja, a u okviru obrazovno-naučnog polja društveno-humanističkih nauka.

Izdavačka delatnost Škole sprovodi se kroz izdavanje udžbenika, zbornika radova, monografija i drugih naučnih publikacija, kao i informativnog časopisa „Informator”.

Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera izvodi veći broj seminara i različitih oblika usavršavanja, a svake godine tradicionalno organizuje međunarodnu interdisciplinarnu naučno stručnu konferenciju pod nazivom: „Vaspitno obrazovni i sportski horizonti”.

 

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.