Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija Užice

 

Adresa: Trg Svetoga Save 34, 31000 Užice
Tel. 031/512-013, 031/512-789
veb sajt: www.vpts.edu.rs
e-mail: skola@vpts.edu.rs

 

OPŠTE INFORMACIJE

Visoka poslovno tehnička škola strukovnih studija je osnovana 1975. godine kao Viša škola za obrazovanje radnika, koja je 1987. godine prerasla u Višu tehničku školu u Užicu, a 2004. godine u Višu poslovno tehničku školu.

Na osnovu vlastitog znanja i razvoja naučnih dostignuća kao i potreba privrede i njenog razvoja nastavni planovi su se stalno osavremenjivali što je dovelo do otvaranja novih smerova i studija čiji su sadržaji bili upravo rezultat potrebe Zlatiborskog okruga, ali i područja: istočne Republike Srpske, severnog i centralnog dela Crne Gore i prostora Stare Srbije – Raške oblasti.

STUDIJSKI PROGRAMI

Studijski programi prate aktuelne trendove u zemlji i u svetu, potrebe privrednih i poslovnih sistema, sa akcentom na praktična znanja i stručnost, kvalitet, kreativnost i primenjivost, što većini studenata omogućava brzo zapošljavanje. Posle završenih studija, jedan broj studenata nastavlja studije na akademskim studijama u zemlji i inostranstvu, sve do doktorskih studija.

Osnovne strukovne studije se realizuju u okviru šest studijskih programa:

 

PREMLJENOST PROSTORIJA

visoka-poslovno-tehnicka-skola-uzice-opremljenost-prostorija

Škola raspolaže sa oko 4000m2 prostora, sa moderno opremljenim afiteatrima, kabinetima za informatiku, laboratorijama, nastavničkim kabinetima, bibliotekom sa mogućnošću korišćenja Interneta i akademske mreže.

 AKREDITACIJA

2012. godine je u postupku reakreditacije, uspešno akreditovano šest osnovnih studijskih programa Škole (180 ECTS) od strane nadležnih organa Republike Srbije, u skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju i usvojenim standardima, na osnovu Uverenja o akreditaciji visokoškolske ustanove i na osnovu Uverenja o akreditaciji studijskih programa osnovnih strukovnih studija broj 612-00-00171/2012-04 od 27.04.2012 godine, izdatih od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Radi uspešnog studiranja dislociranih studenata, od 2012. godine je akreditovan studijski program Menadžment u visokoškolskoj jedinici u Kragujevcu, na osnovu Uverenja o akreditaciji studijskog programa osnovnih strukovnih studija za izvodjenje u visokoškolskoj jedinici van sedišta ustanove bez svojstva pravnog lica broj 612-00-1557/2011-04 od 11.05.2012 godine, izdatog od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije.

Zbog velikog interesovanja studenata koji su završili našu Školu sa željom da dalje usavrše i specijalizuju svoja znanja, kao i iskazane potrebe privrede, 2012. godine su preduzete radnje za izradu nastavnih planova za akreditaciju Specijalističkih strukovnih studija.

 KONCEPT NASTAVE

Novi nastavni planovi i programi su definisani za režim 3+1 godina studija i prilagođeni savremenim kretanjima u privredi i društvu i potpuno su u duhu Bolonjske deklaracije i procesa reforme visokog obrazovanja u Evropi i kod nas.

Nastavni kadar Škole sastavljen je od doktora nauka, magistara i stručnih saradnika koji pružaju kvalitetnu i stručnu nastavu iz oblasti savremenog inženjeringa, menadžmenta i biznisa.

Na ovo ukazuje i činjenica da Škola svake godine organizuje Međunarodnu naučnu konferenciju iz osam programskih oblasti, pod nazivom „Nauka u visoko obrazovanje u funkciji održivog razvoja – SED“, gde okupljamo veliki broj eminentnih stručnjaka iz zemlje i sveta.

 PREDNOSTI STUDIRANJA

Novi Zakon o visokom obrazovanju, Školi je obezbedio uključenje u moderne tokove evropskog visokog školstva. Naši novi nastavni planovi i programi garantuju dostizanje evropskih standarda u oblasti tehnike, informatike, menadžmenta, biznisa i turizma.

Predavanja iz stručnih predmeta izvode se uz pomoć najsavremenije računarske opreme i multimedijalnih alata. Time postižemo vizuelizaciju nastave, a studentima uveliko olakšavamo put do sticanja novih znanja, čime se stvara platforma za obuku stručnih profila za 21 vek.

 SARADNJA SA OSTALIM FAKULTETIMA I INSTITUCIJAMA

Škola ima sporazume o saradnji sa većim brojem preduzeća i ustanova iz različitih delatnosti, gde studenti pod kontrolom nastavnika i stručnih saradnika iz škole i tih preduzeća izvode laboratorijske i stručne vežbe, kao i sve vidove praktične nastave.

Škola je, kroz saradnju na međunardnim TEMPUS programima, razvila internacionalnu saradnju sa mnogim visokoškolskim institucijama iz naše zemlje i zemalja Evropske unije, modernizovala studijske programe i intenzivirala mobilnost zaposlenih i studenata.

PRIJEMNI ISPITI ZA VISOKU STRUKOVNU ŠKOLU

Za studijske programe: Mašinstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine, Informacione tehnologije, Građevinsko inženjerstvo – opšti smer i Menadžment kandidati polažu prijemni ispit iz opšteg znanja i matematike.

Za studijski program Turizam prijemni ispit obuhvata proveru znanja testiranjem iz: nacionalne geografije, ekonomike i organizacije poslovnih sistema, opšte kulture i engleskog ili Ruskog jezika.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.