Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu

 

Adresa: Vladimira Perića-Valtera 4 i Bulevar kralja Petra I 38, 21000 Novi Sad
Tel. 021/485 4000
veb sajt: www.vps.ns.ac.rs
e-mail: vps_info@uns.ac.rs

 

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna visokoškolska ustanova, osnovana kao Viša poslovna škola koja je nastala spajanjem Više ekonomsko-komercijalne škole i Više škole za organizaciju i informatiku. Formirana je sa ciljem školovanja kadrova ekonomske i informatičke struke.

Nastavni plan i program se realizuje na dva nivoa – osnovnim strukovnim studijama i specijalističkim strukovnim studijama. Studijski programi su akreditovani 2007. godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a program je usaglašen sa zahtevima Bolonjske deklaracije.

Osnovne strukovne studije se realizuju u trajanju od tri školske godine, u obimu od 180 ESPB bodova, a studenti se mogu opredeliti između sledećih studijskih programa:

  • Finansije i bankartstvo
  • Trgovina i međunarodno poslovanje
  • Preduzetništvo
  • Turizam i hotelijerstvo
  • Primenjena informatika

Studenti Visoke poslovne škole strukovnih studija, nakon završetka prvog stepena obrazovanja, stiču zvanja strukovnog ekonomiste ili strukovnog menadžera, a mogu se zaposliti u bankama, turističkim agencijama, osiguravajućim društvima, vladinim organizacijama, revizorskim kućama, i slično.

Specijalističke strukovne studije traju godinu dana i nose 60 ESPB bodova, a realizuju se u okviru programa:

  • Bankarstvo i berzansko poslovanje

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu ostvaruje međunarodnu saradnju kroz posete srodnim obrazovnim ustanovama i učešćem profesora na naučnim i stručnim skupovima. Član je različitih međunarodnih organizacija, učestvuje u internacionalnim projektima i ima potpisane ugovore o saradnji sa više inostranih obrazovnih ustanova.

Škola obavlja izdavačku delatnost, u sklopu koje izdaje udžbenike, zbornike radova, monografije, časopis „Škola biznisa”, informativno glasilo „Informator”.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.