Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“

 

Adresa: Bulevar oslobođenja 76, 21000 Novi Sad
Tel. 021/47 27 884, 47 27 885
veb sajt: www.fpps.edu.rs
e-mailoffice@fpps.edu.rs

 

Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ je trogodišnja visokoškolska ustanova sa sedištem u Novom Sadu. Osnovan je 2006. godine od strane prof. dr Lazara Vrkatića, čijom zaslugom je utemeljen i Fakultet za uslužni biznis – FABUS (2002) i Fakultet za poslovni menadžment u Baru (2005). Misija fakulteta je obrazovanje kadrova koji će biti osposobljeni za aktivno uključivanje u društvene i privredne tokove.

Fakultet je akreditovan 2008. godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a dozvolu za rad od Ministarstva prosvete je dobio 2010. godine.

Pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić” realizuju osnovne akademske studije u trajanju od tri godine, kao i master akademske studije, koje traju dve godine. Nastava se organizuje na sledećim studijskim programima:

  • Pravo
  • Bezbednost i kriminalistika
  • Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti
  • Engleski jezik
  • Poslovna ekonomija
  • Poslovna psihologija
  • Psihoterapija

Međunarodna saradnja se ostvaruje sa više domaćih i inostranih obrazovnih institucija, u cilju poboljšanja kvaliteta nastavnog procesa. Škola ima potpisane sporazume o saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta „Ištvan Sečenji” iz Mađarske, Univerzitetskom visokoškolskom ustanovom „Ciels” iz Padove, Pravnim fakultetom iz Trnova, Fakultetom za bjezbednost i zaštitu iz Banja Luke, kao i drugim fakultetima.

Fakultet za pravne i poslovne studije „Dr Lazar Vrkatić“ u okviru izdavačke delatnosti objavljuje veći broj udžbenika za nastavu, zbornike radova, kao i „Civitas” – časopis za društvena pitanja – pravo, bezbednost, psihologiju, filologiju i menadžment.

Studenti Pravnih i poslovnih studija „Dr Lazar Vrkatić“ imaju mogućnost uključenja u Studentski parlament, organizaciju koja ostvaruje prava i štiti interese studenata.

U okviru Fakulteta postoji i Centar za psihološku edukaciju i konsalting (CEPK), čije su usluge usmerene na rast i razvoj organizacija i pojedinca.

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.