Prijemni i na jezicima manjina

apr 14, 2015

Skupština Vojvodine je većinom glasova prihvatila odluku o polaganju prijemnog ispita na jezicima nacionalnih manjina prilikom upisa na visokoškolske ustanove čiji je osnivač Pokrajina.

Od 74 prisutnih poslanika “za” je glasalo 62, jedan protiv, sedam je bilo uzdržano, četiri poslanika nije glasalo. Suština odluke čiji je predlagač bila Pokrajinska vlada je u tome da kandidat prilikom upisa na studije ima pravo da se opredeli za jezik na kome želi da polaže prijemni ispit, dok je visokaškolska ustanova dužna da mu to omogući pod uslovom da je to jedan od jezika koji je u službenoj upotrebi u lokalnoj samoupravi na teritoriji Vojvodine.

Takva odluka se donosila i u ranijim godinama, ali je razlika bila u tome što su fakulteti mogućnost polaganje ispita na manjinskim jezicima određivali na osnovu svog nastavnika ili saradnika, koji je govorio jezik na kojem je budući student tražio da polaže prijemni ispit.
S druge strane opozicione stranke uzdržali su se od glasanja s obrazloženjem da je ta odluka protivzakonita jer urušava autonomiju univerziteta.
- Srpska napredna stranka ne osporava pravo pripadnicima manjna da polažu prijemni ispit na svom maternjem jeziku, to želimo krajnje jasno i da saopštimo – rekao je poslanik SNS-a Vladimir Galić.

- To pravo se koristilo i u proteklim godinama, i to pravo je zabeleženo u samom Zakonu o visokom obrazovanju u članu 80, koji kaže da mogu čak i određeni ispiti da se polažu na jezicima nacionalnih manjina. Takođe nije sporno da Statutom AP Vojvodine štitimo kao posebnu vrednost višejezičnost, multikulturalnost i multikonfesionalnost u Vojvodini. Međutim, ovakvom odlukom mi urušavamo drugu vrstu autonomije, a to je autonomija univerziteta – rekao je on.  Kako je objasnio članom 72 Ustava predviđena je autonomija univerziteta odnosno visokoškloske ustanove, koji samostalno odlučuju o svom uređenju i radu u skladu sa zakonom.

Znači ova odluka je formalno pravno sporna i to u delu koji kaže da su visokoškolske ustanove dužne da kandidatima omoguće polaganje ispita na jezicima nacionalnih manjina. Reč “dužne” je imperativ, koji znači da univerzitet nema samostalnost. Dakle, Pokrajina kao osnivač obavezuje univerzitet da sprovede ovakvu vrstu prijemnog ispita. To nije u skladu sa članom 80 zakona o visokom obrazovanju, te SNS smatra da se ne može ovako raditi– naglasio je Galić.

Poslanik DSS profesor Branislav Ristivojević takođe je osporio odluku u formalnom pravnom smislu i rekao je da ovakva odluka nema utemeljenje u zakonu i da je ona pravno ništavna.
- Donosi se protivzakonita odluka, koja urušava autonomiju univerziteta, a za mesec dana ulazi u javnu raspravu novi zakon o visokom obrazovanju, koji ukida prijemni ispit na visokoškolskim ustanovama – naglasio je on.

Eržebet Marjanov

Njilaš: Rešen problem nastavnika

Kako je pokrajinski sekretar za obrazovanje, upravu, propise i nacionalne manjine Mihalj Njilaš rekao mnogi fakulteti su ranije mogli da prijave da nemaju nastavnog kadra za sprovođenje odluke pa ona nije ni primenjivana za šta je tipičan primer bio novosadski Pravni fakultet. Na tom fakultetu po rečima Njilaša već dve godine unazad kandidati nisu mogli da polažu prijemni na jezicima manjine.

Sada smo ovom odlukom premostili problem nedostatak nastavnog kadra. Jer, Pokrajina sa svojom prevodilačkom službom na pet jezika manjina u službenoj upotrebi obezbeđuje fakultetima da sprovedu odluku Pretpostavka je da će srpski jezik u potpunosti naučiti tokom studija – naveo je Njilaš.

Izvor: dnevnik.rs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.