Upisne kvote i školarine

 

 

 

FAKULTET

BUDŽET

SAMO
FINAN
SIRANJE

UKUPNO

BROJ
PRIJAV
LJENIH

ŠKOLARINA

DIN

EUR

Arhitektonski fakultet

200

104

304

240.000

3.000

Arhitektura

160

80

240

240.000

3.000 EUR

Integrisane akademske studije arhitekture

40

24

64

240.000

3.000 EUR

Biološki fakultet

160

70

230

80.000

2.500

Biologija

85

25

110

80.000

2.500 EUR

Biologija – modul Ekologija

30

10

40

80.000

2.500 EUR

Biologija – modul Molekularna biologija i fiziologija

45

35

80

80.000

2.500 EUR

Ekonomski fakultet – Beograd

570

730

1300

112.200

1.500

Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika

570

330

900

112.200

1.500 EUR

Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika 180 epsb

0

400

400

112.200

1.500 EUR

Elektrotehnički fakultet

420

180

600

108.000 – 243.500

2.000 – 3.000

Elektrotehnika i računarstvo

400

100

500

108.000

2.000 EUR

Softversko inženjerstvo

20

80

100

243.500

3.000 EUR

Fakultet bezbednosti

150

240

390

106.500

1.800

Studije nauka bezbednosti

150

240

390

106.500

1.800 EUR

Fakultet organizacionih nauka

385

375

760

130.000 – 143.000

2.000 – 2.500

Informacioni sistemi i tehnologije

190

140

330

138.000

2.000 EUR

Informacioni sistemi i tehnologije (studije na daljinu)

5

95

100

156.000

2.500 EUR

Menadžment i organizacija

190

140

330

138.000

2.000 EUR

Fakultet političkih nauka

150

350

500

100.000 – 110.000

1.500

Osnovne akademske međunarodne studije

35

105

140

110.000

1.500 EUR

Osnovne akademske politikološke studije

35

65

100

100.000

1.500 EUR

Osnovne akademske studije novinarstva

50

110

160

110.000

1.500 EUR

Osnovne akademske studije socijalne politike i socijalnog rada

30

70

100

105.000

1.500 EUR

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja – Beograd

190

90

280

 147.000  2.000
Osnovne akademske studije – studijski program fizičko vaspitanje i sport

160

0

160

 147.000  2.000 EUR
Osnovne strukovne studije rekreacije

8

22

30

 147.000  2.000 EUR
Osnovne strukovne studije sporta

68

22

90

 147.000  2.000 EUR
Fakultet veterinarske medicine

150

6

156

120.000

2.500

Integrisane osnovne akademske studije veterinarske medicine

150

6

156

120.000

2.500 EUR

Fakultet za fizičku hemiju

80

20

100

69.900

 1.800
Osnovne akademske studije fizičke hemije

80

20

100

69.900

 1.800 EUR
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

190

90

280

84.000

1.680

Logopedija

40

20

60

84.000

1.680 EUR

Prevencija i tretman poremećaja ponašanja

30

10

40

84.000

1.680 EUR

Senzomotoričke smetnje i poremežaji

20

10

30

84.000

1.680 EUR

Specijalna edukacija i rehabilitacija gluvih i nagluvih osoba

20

10

30

84.000

1.680 EUR

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa motoričkim poremećajima

20

10

30

84.000

1.680 EUR

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa oštećenjem vida

20

10

30

84.000

1.680 EUR

Specijalna edukacija i rehabilitacija osoba sa teškoćama u mentalnom razvoju

40

20

60

84.000

1.680 EUR

Farmaceutski fakultet

250

74

324

145.000

 2.500 – 3.500
Farmacija – medicinska biohemija

50

22

72

145.000

 2.500 EUR
Farmacija na srpskom i engleskom jeziku

200

52

252

 3.500 EUR
Filološki fakultet

770

735

1505

119.000

2.500

Jezik, književnost i kultura

550

650

1200

119.000

2.500 EUR

Srpska književnost i jezik

65

55

120

119.000

2.500 EUR

Srpska književnost i jezik sa komparatistikom

55

10

65

119.000

2.500 EUR

Srpski jezik i književnost

100

20

120

119.000

2.500 EUR

Filozofski fakultet – Beograd

638

67

705

118.548

1.900

Andragogija

25

5

30

118.548

1.900 EUR

Arheologija

60

2

62

118.548

1.900 EUR

Etnologija i antropologija

50

5

55

118.548

1.900 EUR

Filozofija

65

5

70

118.548

1.900 EUR

Istorija

110

10

120

118.548

1.900 EUR

Istorija umetnosti

80

10

90

118.548

1.900 EUR

Klasične nauke

25

5

30

118.548

1.900 EUR

Pedagogija

55

5

60

118.548

1.900 EUR

Psihologija

78

10

88

118.548

1.900 EUR

Sociologija

90

10

100

118.548

1.900 EUR

Fizički fakultet

140

25

165

60.000

2.650

Meteorologija

30

10

40

60.000

2.650 EUR

Opšta fizika

25

0

25

60.000

2.650 EUR

Primenjena i kompjuterska fizika

40

10

50

60.000

2.650 EUR

Teorijska i eksperimentalna fizika

45

5

50

60.000

2.650 EUR

Geografski fakultet

140

170

310

86.000

2.500

Demografija

20

30

50

86.000

2.500 EUR

Geografija

50

30

80

86.000

2.500 EUR

Geoprostorne osnove životne sredine

20

30

50

86.000

2.500 EUR

Prostorno planiranje

20

30

50

86.000

2.500 EUR

Turizmologija

30

50

80

86.000

2.500 EUR

Građevinski fakultet u Beogradu

280

120

400

100.000

1.800

Geodezija

40

20

60

100.000

1.800 EUR

Građevinarstvo

240

100

340

100.000

1.800 EUR

Hemijski fakultet

170

15

185

102.000

 2.500 EUR
Biohemija

45

5

50

102.000

 2.500 EUR
Hemija

75

5

80

102.000

 2.500 EUR
Hemija životne sredine

25

5

30

102.000

 2.500 EUR
Nastava hemije

25

0

25

102.000

 2.500 EUR
Mašinski fakultet u Beogradu

520

20

540

 66.000  1.800
Mašinsko inženjerstvo

520

20

540

 66.000 1.800 EUR
Matematički fakultet

304

91

395

129.000

3.500

Astronomija i astrofizika

20

5

25

129.000

3.500 EUR

Informatika

79

41

120

129.000

3.500 EUR

Matematika

205

45

250

129.000

3.500 EUR

Medicinski fakultet u Beogradu

450

50

500

126.600

 2.500
Medicina na srpskom jeziku

450

50

500

126.600

 2.500 EUR
Poljoprivredni fakultet u Zemunu Zemun

670

300

970

90.000

2.200

Agroekonomija

85

35

120

90.000

2.200 EUR

Biljna proizvodnja

240

100

340

90.000

2.200 EUR

Melioracije zemljišta

35

20

55

90.000

2.200 EUR

Poljoprivredna tehnika

35

20

55

90.000

2.200 EUR

Prehrаmbena tehnologija

200

100

300

90.000

2.200 EUR

Zootehnika

75

25

100

90.000

2.200 EUR

Pravni fakultet u Beogradu

600

850

1450

95.000

 2.100
Prava

600

850

1450

95.000

 2.100 EUR
Pravoslavni bogoslovski fakultet

135

95

230

105.000

 1.000 EUR
Bogoslovsko-katihetski program

90

45

135

105.000

 1.000 EUR
Bogoslovsko-pastirski program

60

35

95

105.000

 1.000 EUR
Rudarsko-geološki fakultet

245

53

298

57.000

1.100

Geofizika

10

5

15

57.000

1.150 EUR

Geologija

60

13

73

57.000

1.150 EUR

Geotehnika

20

4

24

57.000

1.150 EUR

Hidrogeologija

30

6

36

57.000

1.150 EUR

Inženjerstvo nafte i gasa

25

5

30

57.000

1.150 EUR

Inženjerstvo zaštite životne sredine

35

5

40

57.000

1.150 EUR

Rudarsko inženjerstvo

65

15

80

57.000

1.150 EUR

Saobraćajni fakultet

300

50

350

90.000

1.700

Bezbednost drumskog saobraćaja

40

7

47

90.000

1.700 EUR

Drumski i gradski saobraćaj

40

7

47

90.000

1.700 EUR

Drumski i gradski transport

40

7

47

90.000

1.700 EUR

Logistika

40

6

46

90.000

1.700 EUR

Poštanski saobraćaj i mreže

40

7

47

90.000

1.700 EUR

Telekomunikacioni saobraćaj i mreže

35

7

42

90.000

1.700 EUR

Vazdušni saobraćaj i transport

15

3

18

90.000

1.700 EUR

Vodni saobraćaj i transport

15

3

18

90.000

1.700 EUR

Železnički saobraćaj i transport

35

3

38

90.000

1.700 EUR

Stomatološki fakultet u Beogradu

200

80

280

70.000 – 180.000

3.600 – 5.000

Integrisane akademske studije stomatologije

200

20

220

180.000

5.000 EUR

Osnovne strukovne studije – oralni higijeničar

0

20

20

70.000

3.600 EUR

Zubni tehničar – protetičar

0

20

20

180.000

5.000 EUR

Šumarski fakultet

239

156

395

72.000

1.500

Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodenih resursa

24

36

60

72.000

1.500 EUR

Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu

42

23

65

72.000

1.500 EUR

Odsek za šumarstvo

103

17

120

72.000

1.500 EUR

Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (TMP)

70

30

100

72.000

1.500 EUR

Tehnički fakultet u Boru Bor

200

40

240

50.000

2.000

Inženjerski menadžment

100

20

120

50.000

2.000 EUR

Metalurško inženjerstvo

17

3

20

50.000

2.000 EUR

Rudarsko inženjerstvo

33

7

40

50.000

2.000 EUR

Tehnološko inženjerstvo

50

10

60

50.000

2.000 EUR

Tehnološko-metalurški fakultet

315

65

380

66.000

2.400

Biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija

70

20

90

66.000

2.400 EUR

Hemijsko inženjerstvo

145

5

150

66.000

2.400 EUR

Inženjerstvo materijala

25

15

40

66.000

2.400 EUR

Inženjerstvo zaštite životne sredine

55

5

60

66.000

2.400 EUR

Metalurško inženjerstvo

15

5

20

66.000

2.400 EUR

Tekstilna tehnologija – trogodišnje studije

5

15

20

60.000

2.400 EUR

Učiteljski fakultet u Beogradu

285

155

440

99.000

2.000

Učitelj

95

45

140

99.000

2.000 EUR

Vaspitač

95

45

140

99.000

2.000 EUR

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.