Fakultet umetnosti

 

Adresa: Kneginje Ljubice 10, 18000 Niš
Tel. 018/522-396
Faks: 018/513-272
www: http://www.artf.ni.ac.rs
e-mail: info@artf.ni.ac.rs

 

O fakultetu:

Fakultet umetnosti u Nišu osnovan je Odlukom Vlade Republike Srbije broj 022-13603/2002 od 03. oktobra 2002. godine, koja je objavljena u listu «Službeni glasnik RS» broj 64/2002.
Fakultet umetnosti u Nišu počeo je sa radom 04. oktobra 2002. godine. Sedište Fakulteta je u Nišu u ulici Kneginje Ljubice broj 10. Odlukom o osnivanju Fakulteta umetnosti u Nišu, do konstituisanja Saveta Fakulteta, imenovan je Privremeni savet Fakulteta od sedam članova, sa nadležnostima Saveta Fakulteta utvrđenih zakonom. Rešenjem Ministra prosvete i sporta Republike Srbije broj 022-05-261/2002-04 utvrđeno je da Fakultet umetnosti u Nišu ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za početak rada i obavljanje delatnosti četvorogodišnjih osnovnih studija na Odseku za muzičku umetnost i petogodišnjih osnovnih studija na Odseku za primenjene umetnosti i Odseku za likovne umetnosti.

Delatnost visokog obrazovanja na Fakultetu zasniva se na principima akademskih sloboda, autonomije, jedinstvu nastave i umetničkog, odnosno naučnoistraživačkog rada, učešću studenata u upravljanju i odlučivanju i afirmaciji konkurencije obrazovnih i istraživačkih usluga radi povećanja kvaliteta i efikasnosti visokoškolskog sistema.

Delatnost Fakulteta ostvaruje se kroz akademske i strukovne studije na osnovu odobrenih, odnosno akreditovanih studijskih programa za sticanje visokog obrazovanja.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.