Univerzitet Singidunum

 

Adresa: Danijelova 32, 11000 Beograd
Tel. 011/30 94 094
Fax: 011/24 62 826
veb sajt: www.singidunum.ac.rs
e-mail: studije@singidunum.ac.rs

 

Univerzitet Singidunum je visokoškolska institucija na kojoj se realizuju osnovne akademske studije, diplomske master studije i poslediplomske doktorske studije u tri naučna polja – društveno-humanističkom, tehničkom i prirodno-matematičkom.

Univerzitet Singidunum je nastao 2005. godine, sa željom da se budućoj poslovnoj eliti Srbije i regiona obezbede savremena znanja putem metoda i naučnih tehnika koje se koriste u razvijenim univerzitetskim centrima Evrope. Prvi od fakulteta Univerziteta Singidunum, Fakultet za finansijski menadžment i osiguranje, osnovan je 1999. godine.

U sastavu Univerziteta Singidunum se nalazi devet fakulteta koji svojim programima pokrivaju širok opseg naučnih disciplina, od finansijskog menadžmenta i osiguranja, preko poslovne informatike, turističkog i hotelijerskog menadžmenta, ekonomije, finansija i administracije, do komunikacije, ekologije i prava.

Univerzitet Singidunum je prvi privatni univerzitet koji je akreditovan po novom Zakonu o visokom obrazovanju. Akreditovan je od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta za studijske programe. Nastavni planovi i programi na Univerzitetu su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije i omogućavaju evropski sistem prenosa bodova ECTS (European Credit Transfer System). Definisani su po ugledu na poznate evropske fakultete i visoke škole, pri čemu su korišćena i dosadašnja iskustva obrazovnog sistema Srbije. Nastavu izvodi 200 profesora sa iskustvom iz Srbije i inostranstva.

Na fakultetima Univerziteta Singidunum studira oko 9.000 studenata. Nastava se realizuje u 14.000 m² kvalitetnog i modernog prostora, opremljenog potrebnom računarskom i internet infrastrukturom, audio-video i drugom opremom neophodnom za savremenu realizaciju nastavnih aktivnosti.

Univerzitet Singidunum ostvaruje uspešnu saradnju sa 12 visokoškolskih institucija iz Evrope i SAD-a, kao i partnerstvo sa vodećim predstavnicima poslovnog sveta Srbije. U okviru dugogodišnje saradnje sa američkim Univerzitetom Linkoln iz Kalifornije organizuju se osnovne akademske studije za sticanje zvanja „Bachelor of Business Administration“ (BBA) i „Master of Business Administration“ (MBA).

Studenti se aktivno uključuju u rad Univerziteta preko Studentskog parlamenta i Studenta prorektora. Centar za razvoj karijere pomaže studentima da razviju veštine za efikasno i efektivno nalaženje posla kroz posebne savetodavne programe.

Univerzitet Singidunum ima razvijenu samostalnu izdavačku delatnost, a do sada su publikovani svi udžbenici i priručnici za naučne discipline obuhvaćene nastavnim planovima i programima fakulteta. Takođe, Univerzitet objavljuje „Singidunum reviju“, časopis za teoriju i praksu, koji izlazi dvaput godišnje i prezentuje najnovija saznanja iz oblasti finansija, ekonomije, menadžmenta, informatike i računarstva, turizma i hotelijerstva.

Spsak fakulteta Univeziteta Singidunum:

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.