Na BU 9.500 besplatnih indeksa

jun 20, 2016

Upisna trka na državnim visokoškolskim ustanovama startuje 22. juna, a prvi upisni rok trajaće do sredine jula. Na fakultetima Beogradskog univerziteta kandidati će predavati dokumenta od 22. do 26. juna, a prijemni ispiti biće održani od 27. juna do 3. jula, prema rasporedu koji budu objavile visokoškolske ustanove. Preliminarni rezultati biće objavljeni najkasnije 4. jula, a konačni do 10. jula, nakon čega sledi upis primljenih brucoša.

Univerzitet će 15. jula objaviti broj slobodnih mesta za drugi upisni rok, koji počinje 1. septembra.

Na Univerzitetu u Novom Sadu prijavljivanje kandidata traje od 22. do 24. juna, a prijemni od 29. juna do 1. jula, dok nešto drugačije termine upisa ima Akademija umetnosti, na kojoj je prijavljivanje već od 16. juna, u zavisnosti od fakulteta.

Prema odluci Vlade Srbije, u narednoj školskoj godini o trošku budžeta na Beogradskom univerzitetu moći će da se školuje 9.461 brucoš, na Univerzitetu umetnosti 284, na Univerzitetu u Kragujevcu 2.268, u Nišu 3.098, Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici 1.077 i na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru 620 studenata. Sem toga, obezbeđen je dodatni broj mesta na budžetu za studente sa invaliditetom, Rome i državljane Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu.

Upisna pravila ostaju ista kao i prethodnih godina, što znači da se kandidati rangiraju prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti i opštem uspehu iz srednje škole.

Bez greške urađen prijemni donosi 60 poena, a uspeh iz srednje škole najviše 40 bodova. Pod opštim uspehom podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa dva i on se računa zaokruživanjem na dve decimale. Da bi stekli pravo da se upišu na teret budžeta, kandidati moraju osvojiti više od 50 bodova, dok je donja granica za samofinansirajuće studente 30 bodova. Konačne rang-liste koje objave fakulteti su osnov za upis, što znači da budući brucoši treba pažljivo da prate sve upisne aktivnosti na fakultetima na kojima su konkurisali. Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis ne pojavi u predviđenom roku, umesto njega će biti upisan sledeći sa rang-liste.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili neku od prve tri nagrade na republičkom takmičenju, koje organizuje Ministarstvo prosvete ili na međunarodnom takmičenju, iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta.

Državljani Srbije koji su završili prethodno obrazovanje u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program uz nostrifikaciju diplome, a ako taj postupak nije okončan, uz prijavu podnose potvrdu o tome.

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u našoj zemlji pod istim uslovima kao i državljani Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje. Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu da je taj postupak započet.

Strani državljani takođe se upisuju pod istim uslovima kao i naši državljani, s tim da plaćaju školarinu. Oni prilikom konkurisanja podnose nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi, a pre upisa treba da dostave dokaze da su zdravstveno osigurani za školsku godinu koju upisuju, kao i da vladaju srpskim ili jezikom na kome se izvodi studijski program.

 

Prvi upisni rok na Univerzitetu u Beogradu

- Prijavljivanje kandidata: od 22. do 26. juna

- Polaganje prijemnog ispita od 27. juna do 3. jula prema rasporedu;

- Objavljivanje rezultata: najkasnije do 4. jula na preliminarnoj rang-listi;

- Primedbe na preliminarnu rang-listu: najkasnije do 5. jula;

- Komisija za upis donosi rešenje po žalbi najkasnije do 6. jula;

- Žalbe na rešenje komisije podnose se dekanu najkasnije 7. jula;

- Dekan donosi rešenje po žalbi najkasnije 8. jula;

- Objavljivanje konačnih rang-lista fakulteta najkasnije 10. jula;

- Objavljivanje konačne rang-liste Univerziteta najkasnije 10. jula;

- Upis od 10. do 14. jula

 

Dokumenta prilikom prijavljivanja

Prilikom prijavljivanja na konkurs svršeni srednjoškolci podnose originalna dokumenta, a uz prijavni list predaju fotokopije:

- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole

- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu

- dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog, odnosno ispita za proveru sklonosti i sposobnosti.

- diplome sa republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg i četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu

 

Dokumenta prilikom upisa

Svi koji steknu pravo na upis podnose:

- overene fotokopije dokumenata i originale na uvid

- izvod iz matične knjige rođenih

- obrazac ŠV 20

- indeks

- dve fotografije

- dokaz o uplati školarine (za samofinansirajuće studente)

- dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere

 

Izvor: Danas.rs

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.