Prijemni ispit za upis na Saobraćajni fakultet u Beogradu

mar 01, 2014

Objavljeni konkurs odnosi se na upis za školsku 2013/14. godinu i predstavlja primer raspisivanja konkursa za upis na Saobraćajni fakultet. Ažurirani podaci o upisu 2014/15. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi.

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA U BEOGRADU

U prvu godinu osnovnih studija Saobraćajni fakultet upisuje 300 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 50 studenata koji plaćaju školarinu.

Za upis u prvu godinu studija Saobraćajnog fakulteta u Beogradu može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje i koji ostvare odgovarajući uspeh na klasifikacionom (prijemnom) ispitu. Školarina za samofinansirajuće studente prve godine u akademskoj 2013/14. iznosi 90.000 dinara. Visina školarine za strane državljane iznosi 1.700 evra. Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu. Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom i ima više od 30 bodova. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, i ima više od 51 boda.

Pored prijavnog lista, za prijavu za prijemni ispit je potrebno:

 • fotokopija svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
 • fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7.000 dinara na žiro račun Saobraćajnog fakulteta br. 840-1443666-83, poziv na broj 97 82-70, sa svrhom uplate: naknada za prijemni.

Predaja dokumenata na konkurs za upis u školskoj 2013/2014. godine na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu je 25, 26. i 27. juna 2013. godine od 09 do 15 časova.

 

PRIJEMNI ISPIT ZA SAOBRAĆAJNI FAKULTET

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit iz predmeta matematika ili fizika. Ako kandidat polaže prijemni ispit iz dva predmeta, za utvrdjivanje rang liste računaće se onaj na kome osvoji više bodova. Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način: rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova. Uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova. Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ukoliko ima više od 51 boda.

 

LITERATURA ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA SAOBRAĆAJNI FAKULTET

MATEMATIKA

Ž. Ivanović, S. Ognjanović, Matematika, Zbirka zadataka i testova za I, II, III i IV razred gimnazija i tehničkih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.

Vene T. Bogoslavov, Zbirka rešenih zadataka iz algebre I-IV, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1986.

FIZIKA

E. Danilović, M. Raspopović, S. Božin: Fizika 1. Zbirka zadataka i testova za prvi razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.

E. Danilović, M. Raspopović, S. Božin: Fizika, zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za II, III i IV. razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.

J. Cvetić, B. Stanić, Testovi iz fizike, rešeni testovi za pripremu prijemnih ispita, Mrlješ, Beograd, 2004.

Preporučena literatura

 • Đ. Vukomanović, D. Georgijević, A. Zolić, Đ. Jovanov, M. Lazić, M. Merkle, M. Miličić, R. Radovanović, Z. Radosavljević, Z. Šami, Zbirka zadataka i testova iz matematike za pripremanje prijemnog ispita za upis na tehničke i prirodno-matematičke fakultete, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1994.
 • D. Tošić, N. Stanković, Testovi iz matematike za prijemne ispite na tehničkim fakultetima, Akademska misao, XV izdanje, Beograd, 2007.

 

PROGRAMI ZA PRIJEMNI ISPIT

MATEMATIKA

 • BROJEVI I BROJEVNI IZRAZI: Klasifikacija brojeva. Izrazi sa realnim brojevima.
 • KOMPLEKSNI BROJEVI: Kompleksne jednačine. Izrazi sa kompleksnim brojevima.
 • ALGEBARSKI IZRAZI: Racionalni algebarski izrazi. Koren. Iracionalni algebarski izrazi. Polinomi.
 • ALGEBARSKE JEDNAČINE: Linearne jednačine i nejednačine. Sistemi linearnih jednačina. Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija. Kvadratne nejednačine. Vietova pravila za kvadratne jednačine. Jednačine i nejednačine sa apsolutnim vrednostima funkcija. Iracionalne jednačine i nejednačine. Jednačine sa kompleksnim brojevima.
 • PROCENTNI RAČUN
 • EKSPONENCIJALNA I LOGARITAMSKA FUNKCIJA: Pojam eksponencijalne funkcije. Eksponencijalne jednačine i nejednačine. Pojam logaritma. Logaritamski izrazi. Logaritamske jednačine i nejednačine.
 • TRIGONOMETRIJA: Trigonometrija – osnovne definicije i formule. Trigonometrijski izrazi. Trigonometrijske jednačine i nejednačine.
 • PLANIMETRIJA: Jednačine prave. Udaljenost tačke od prave. Mnogougao. Tetivni i tangentni četvorougao. Pravougli, jednakostranični i raznostranični trougao. Kvadrat. Pravougaonik. Paralelogram. Trapez. Krug. Kružni isečak i luk.
 • TRIGONOMETRIJA U RAVNI: Uglovi u oštrouglom trouglu – sinusna i kosinusna teorema. Odnosi u pravouglom trouglu. Površina trougla.
 • KRIVE DRUGOG REDA: Kružnica. Elipsa. Hiperbola. Parabola.
 • STEREOMETRIJA: Kvadar. Kocka. Prizma. Piramida. Kupa. Valjak. Zapremine i površine rotacionih tela.
 • FUNKCIJE: Svojstva funkcija, minimalna i maksimalna vrednost funkcija. Primena u geometriji.
 • ANALITIČKA GEOMETRIJA: Analitička geometrija – prave i tačke u ravni. Analitička geometrija – krive u ravni.
 • NIZOVI: Aritmetički i geometrijski niz
 • BINOMNI OBRAZAC
 • KOMPOZICIJE FUNKCIJA
 • KOMBINATORIKA: Varijacije. Permutacije. Kombinacije.

FIZIKA

 • PROSTOR, VREME I KRETANJE: Referentni sistem. Vektor položaja. Ravnomerno i neravnomerno kretanje (pravolinijsko i krivolinijsko). Trenutna brzina. Klasičan princip sabiranja brzina. Galilejeve transformacije. Ubrzanje. Kružno kretanje.
 • SILA I ENERGIJA: Impuls i sila. Osnovni zakon klasične dinamike. Slaganje sila. Impuls i sila. Zakon akcije i reakcije. Dinamika kružnog kretanja. Centripetalna sila. Ubrzanja kod kružnog kretanja.Rad kao skalarni proizvod. Energija (kinetička i potencijalna). Snaga. Spoljašnje i unutrašnje trenje.
 • POJAM O RELATIVISTIČKOJ MEHANICI: Kontrakcija dužina, dilatacija vremenskih intervala. Relativistički zakon sabiranja brzina. Relativistička masa i impuls. Veza energije i mase.
 • SILE I BEZVRTLOŽNO POLJE: Vrste i podela fizičkih polja. Konzervativne sile.Sila teže. Kretanje materijalne tačke pod dejstvom sile teže.Njutnov zakon gravitacije.Gravitaciono polje. Jačina polja, potencijal, potencijalna energija i rad u gravitacionom polju. Kulonov zakon. Jačina električnog polja, električni fluks, potencijal, napon, potencijalna energija i rad u električnom polju. Električni kapacitet. Energija električnog polja u ravnom kondenzatoru.
 • ZAKONI ODRŽANJA I ENERGIJA: Zakon održanja impulsa (reaktivno kretanje). Zakon održanja energije u klasičnoj fizici (II kosmička brzina). Ukupna i kinetička energija. Ukupna relativistička energija. Energija i impuls. Energija i rad. Kinetička energija i moment inercije. Moment sile. Moment impulsa. Zakon održanja momenta impulsa (piruete, II Keplerov zakon). Elastični i neelastični sudari. Potencijalne krive (potencijalna jama i barijera).
 • HIDROMEHANIKA:  Hidrostatika. Pritisak u tečnostima. Paskalov zakon. Promena pritiska sa dubinom. Arhimedov zakon. Hidrodinamika. Jednačina kontinuiteta. Bernulijevajednačina.
 • FIZIKA VELIKOG BROJA MOLEKULA: Čvrsta tela. Kristali. Elastičnost čvrstih tela. Hukov zakon. Tečnosti. Osobine tečnosti. Kapilarne pojave. Površinski napon. Gasovi. Pritisak gasa. Osnovna jednačina kinetičke teorije gasova. Avogadrov zakon. Srednja vrednost kinetičke energije molekula i temperature idealnog gasa. Jednačina idealnog gasnog stanja. Bojl-Mariotov, Gej-Lisakov i Sarlov zakon. Toplota. Specifične toplote gasa. Rad pri širenju idealnog gasa. I i II princip termodinamike. Izobarska, izotermska i adijabatska promena stanja gasa. Karnoov ciklus. Toplotne mašine.
 • ELEKTROKINETIKA: Jačina i gustina struje. Elektromotorna sila. Električna otpornost Omov zakon. Kirhofova pravila. Džulov zakon.Elektrolitička disocijacija. Faradejevi zakoni elektrolize.
 • SILE I VRTLOŽNO POLJE: Definicija ampera. Interakcija naelektrisanja u pokretu Magnetno polje. Vektor magnetne indukcije. Magnetni fluks. Magnetno polje strujnog provodnika. Delovanje magnetnog polja na provodnik sa strujom. Amperov zakon. Pravougaona struja kontura u magnetnom polju. Lorencova sila. Kretanje naelektrisanih čestica u električnom i magnetnom polju (osciloskop, akcelerator i betatron).
 • ELEKTROMAGNETNA INDUKCIJA: Elektromagnetna indukcija. Faradejev zakon elektromagnetne indukcije.Samoindukcija.Lencovo pravilo.Uzajamna indukcija. Transformator. Energija u kalemu.
 • OSCILACIJE: Harmonijske oscilacije. Oscilacije u mehanici. Slobodne, prinudne i prigušene oscilacije. Rezonancija. Matematičko i fizičko klatno. Naizmenične struje. Dobijanje naizmeničnih struja. Efektivna vrednost naizmenične struje i napona. Električne otpornosti u kolima naizmenične struje. Impedansa. Prosto RLC zatvoreno oscilatorno kolo.
 • GEOMETRIJSKA OPTIKA: Zakon odbijanja i prelamanja svetlosti. Indeks prelamanja. Disperzija svetlosti. Prizma. Totalna refleksija. Sferna ogledala.Sočiva. Optičarska jednačina sočiva. Kombinacija sočiva. Optički instrumenti. Fotometrijske veličine.
 • TALASI: Nastanak i kretanje talasa u raznim sredinama. Vrste talasa: transverzalni i longitudinalni. Karakteristike talasa: amplituda, frekvencija, brzina prostiranja, talasna dužina. Talasna jednačina. Princip superpozicije talasa. Progresivni i stojeći talasi. Interferencija, difrakcija i polarizacija talasa. Interferencija i difrakcija svetlosti. Difrakciona rešetka. Polarizacija svetlosti. Zvuk. Izvori zvuka. Doplerov efekt u akustici. Nastanak, vrste i spektar elektromagnetskih talasa.
 • FIZIKA MIKROSVETA – KVANTNA SVOJSTVA ZRAČENJA: Pojam kvanta energije. Foton. Fotoelektrični efekt. Ajnštajnova jednačina fotoefekta. De Broljeva relacija. Difrakcija elektrona.Borov model atoma.
 • FIZIKA MIKROSVETA – STRUKTURA ATOMSKOG JEZGRA: Defekt mase i stabilnost jezgra.Radioaktivni raspad jezgra.Nuklearne reakcije. Fisija i fuzija jezgra. Nuklearna energija.Elementarne čestice.

 

Pogledajte AKTUELNE VESTI

Pogledajte PRIPREMNE KURSEVE

Pogledajte AKREDITOVANE FAKULTETE I VISOKE ŠKOLE

Pogledajte PRAVILA STUDIRANJA

Pogledajte REČNIK ZA BRUCOŠE

Pogledajte SAVETE ZA STUDENTE


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.