Prijemni ispit za upis na Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu

maj 13, 2015

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FAKULTETA MUZIČKE UMETNOSTI U BEOGRADU

Osnovne akademske studije na Fakultetu muzičke umetnosti traju osam semestara (240 ESP bodova).

Studijski program modul OAS
100 Kompozijica 4
200 Izvođačke umetnosti
220 Dirigovanje 2
230 Solopevanje 6
240 Klavir 20
250 Gudački instrumenti 20
251 Violin
252 Viola
253 Violončelo
254 Kontrabas
260 Duvački instrumenti 8
261 Flauta
262 Oboa
263 Clarinet
264 Fagot
265 Horna
266 Truba
267 Trombone/Tuba
270 Poliinstrumentalni
271 Harfa 1
272 Orgulje 1
273 Udaraljke 1
274 Gitara 3
275 Čembalo 1
300 Nauke o muzičkoj umetnosti
310 Muzikologija 10
320 Etnomuzikologija 10
330 Muzička pedagogija 15
340 Muzička teorija 12
400 Džez i popularna muzika 16
401 Džez pevanje
402 Džez saksofon
403 Džez truba
404 Džez trombone
405 Džez klavir
406 Džez gitara
407 Džez kontrabas
408 Džez bubnjevi
Svega: 130

 

Fakultet je predložio Senatu Univerziteta umetnosti i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije 110 mesta za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija za studente koji se finansiraju iz budžeta i 20 za one koji se sami finansiraju.

OPŠTE INFORMACIJE ZA STUDENTE

Prijavljivanje na Konkurs

Kandidati kod prijavljivanja podnose sledeću dokumentaciju:

1. fotokopije svedočanstava od prvog do četvrtog razreda srednje muzičke škole (original na uvid),
2. fotokopije svedočanstava od prvog do četvrtog razreda opšteobrazovne srednje škole (original na uvid),
3. fotokopiju diplome završene srednje škole (original na uvid),
4. izvod iz matične knjige rođenih,
5. potvrdu o (započetoj) nostrifikaciji diplome u slučaju da je prethodno školovanje završeno u inostranstvu,
6. uverenje o državljanstvu,
7. ispitni program za glavni predmet,
8. lekarsko uverenje (za sve pevače i duvače /uključujući džez/ – iz Studentske poliklinike),
9. dokaz o uplati troškova polaganja dopunskih ispita kao i troškova prijave na konkurs i polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na žiro račun Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu,
10. za studijski program Kompozicija – tri partiture,
11. za studijski program Džez i popularna muzika – izjavu da li je kandidat obezbedio svoju ritam sekciju.

iznos troškova prijave na konkurs za jedan studijski program: 10.000 dinara.

U slučaju da kandidat konkuriše na nekoliko studijskih programa, za svaki naredni studijski program plaća iznos od po 5.000 dinara.

Kandidati koji nemaju završenu srednju muzičku ili opšteobrazovnu srednju školu, moraju da polože dopunske ispite, da bi stekli pravo polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti. Ovi kandidati mogu se prijaviti za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti na više studijskih programa (dupla dokumentacija), ali se, ukoliko polože, na prvu godinu studija mogu upisati samo na jedan studijski program (sa pravom ličnog izbora).

DOPUNSKI ISPITI

1. Dopunski ispiti su ispiti za kandidate koji nemaju završeno opšteobrazovno srednje obrazovanje (ali imaju položene ispite iz predmeta srednje muzičke škole što dokazuju uverenjem o položenom delu maturskog ispita iz muzičkih predmeta):
- pismeni rad (opšta tema)
- test opšte kulture

Literatura:
- Čitanka za I, II, III i IV razred srednje škole
- Istorija kulture i civilizacije za I, II i III razred srednje muzičke škole
- Filozofija za IV razred gimnazije.
2. Dopunski ispiti za kandidate koji nemaju završenu srednju muzičku školu (zahtevi su prema nastavnim programima predmeta srednje muzičke škole) i koji se /svi/ moraju položiti:

Pismeni ispiti:
-harmonija (sopran, obeleženi bas, modulacije)
-kontrapunkt (ekspozicija troglasne fuge)

Usmeni ispiti:
-solfeđo
-harmonija
-kontrapunkt
-muzički oblici
-istorija muzike

Rezultati dopunskih ispita su privremenog i lokalnog karaktera pa važe samo na FMU za jedan ispitni rok.

iznos troškova polaganja dopunskih ispita: 10.000 dinara 

ŠKOLARINA

Lice koje se upiše na studijski program Fakulteta stiče status studenta.

Student se upisuje u statusu studenta koji se finansira iz budžeta ili studenta koji se sam finansira. Student koji se sam finansira plaća školarinu. Odluku o iznosu školarine za svaku akademsku godinu donosi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, a na predlog Saveta Fakulteta.

Predlogom Odluke Saveta Fakulteta muzičke umetnosti, školarina za studente osnovnih akademskih studija koji se sami finansiraju iznosi 120.000 dinara za sve studijske programe.

Za studente – strane državljane, školarina iznosi 2.400 €, a uplaćuje se isključivo u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate prema vrednosti srednjeg kursa Narodne banke Srbije.

Školarina se može uplatiti odjednom, u celosti sa popustom (10%), ili u osam mesečnih rata.

Fakultet može da odobri popust posebno ugroženim studentima (štićenicima Centra za socijalni rad, studentima bez roditelja, raseljenim licima, itd.) uz odgovarajuću dokumentaciju (uverenje o materijalnom prihodu domaćinstva /original/, stepen i vrsta oboljenja, i sl.) na lični zahtev.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.