Prijemni ispit za upis na Pravni fakultet u Beogradu

mar 04, 2014

Objavljeni konkurs odnosi se na upis za školsku 2014/15. godinu i predstavlja primer raspisivanja konkursa za upis na Fakultet za fizičku hemiju. Ažurirani podaci o upisu 2015/16. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi.

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA PRAVNOG FAKULTETA U BEOGRADU

Pravni fakultet u prvu godinu osnovnih studija  upisuje 600 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 900 studenata koji plaćaju školarinu.

Za upis u prvu godinu studija Pravnog fakulteta u Beogradu može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje i koji ostvare odgovarajući uspeh na klasifikacionom (prijemnom) ispitu. Školarina za samofinansirajuće studente prve godine u akademskoj 2013/14. iznosi 91.000 dinara. Visina školarine za strane državljane iznosi 2.000 evra. Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu. Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom i ima više od 30 bodova. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, i ima više od 51 boda.

Pored prijavnog lista, za prijavu za prijemni ispit je potrebno:

 • fotokopija svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
 • fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7.000 dinara na žiro račun Pravnog fakulteta br.  840-1439666-55, sa svrhom uplate: naknada za prijemni

Predaja dokumenata na konkurs za upis u školskoj 2013/2014. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu je 25, 26. i 27. juna 2013. godine od 09 do 15 časova.

 

PRIJEMNI ISPIT ZA PRAVNI FAKULTET

Kandidati polažu prijemni ispit iz srpskog jezika, istorije i ustava i prava gradjana. Pitanja za prijemni ispit sastavljena su isključivo prema programu nastave za sva četiri razreda srednje škole. Iz izabranih predmeta polažu se testovi znanja sa po trideset pitanja (svako pitanje nosi vrednost 1 bod). Ukupan broj bodova na testu znanja iznosi 60 (30 + 30). Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način: rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova. Uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova. Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.

 

LITERATURA ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA PRAVNI FAKULTET

SRPSKI JEZIK

Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović: Gramatika srpskog jezika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008. (jedanaesto izdanje)

1. Mitar Pešikan, Mato Pižurica i Jovan Jerković (priređivači): Pravopis srpskog jezika (školsko izdanje). Novi Sad/Beograd: Matica srpska/ Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1995. (drugo izdanje)

2. Milorad Dešić: Pravopis srpskog jezika-priručnik za škole. Zemun: Nijansa, 2002. (peto izdanje)

ISTORIJA

Rados Ljusic, Istorija za III razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.

Djordje Djuric i Momcilo Pavlovic, Istorija za III razred gimnazije prirodno – matematičkog smera i IV Razred gimnazije opšteg i društveno – jezičkog smera,

Dr N.Gaćeša i drugi, Istorija za I razred gimnazije (svi smerovi), Zavod za udžbenike i  nastavna sredstva, Beograd, 2000.

Dr S. Ćirković, Istorija za II razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.

Dr R.Novaković, Istorija za III razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2000.

Kosta Nikolić, Nikola Žutić, Momčilo Pavlović, Zorica Špadijer, Istorija za III razred gimnazije prirodno – matematičkog smera i IV Razred gimnazije opšteg i društveno – jezičkog smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002.

USTAV I PRAVO GRADJANA

Radošin Rajović, Ustav i pravo gradjane za učenike trećeg razreda stručnih škola i četvrti razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

 

PROGRAMI ZA PRIJEMNI ISPIT

SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

 • JEZIK: Pojam književnog (standardnog) jezika. Dijalekti srpskog jezika. Književni jezik na srpskom jezičkom području do XIX veka. Srpski književni jezik u XIX i XX veku. Gramatike i rečnici savremenog srpskog jezika.
 • FONETIKA i FONOLOGIJA: Podela glasova i glasovne alternacije. Suglasnik j i h u književnom jeziku. Fonetske vrednosti nekadašnjeg vokala „jat“ u savremenom srpskom jeziku. Akcenat književnog jezika.
 • PRAVOPIS: Tipovi pravopisa. Pravopisni rečnici i priručnici. Veliko i malo slovo. Pravopisna rešenja u vezi sa glasovnim promenama. Interpunkcija i pravopisni znaci. Skraćenice. Pisanje pozajmljenica. Sastavljeno i rastavljeno pisanje reči.
 • MORFOLOGIJA: Osnovni principi tvorbe reči. Vrste reči. Promenljive i nepromenljive reči.
 • LEKSIKOLOGIJA: Značenjski i formalni odnosi medju leksemama. Stilska vrednost leksema. Osnovni pojmovi o terminologiji i terminima. Osnovni pojmovi o frazeologiji.
 • SINTAKSA: Rečenica-sintagma-reč. Tipologija proste rečenice. Podela rečenica po komunikativnoj funkciji. Podela rečenica po sastavu. Podela složene rečenice na glavne i sporedne rečenice. Tipovi zavisnih rečenica. Tipovi naporednih rečenica. Padežni sistem. Padežna sinonimija i polivalentnost padeža. Lični i nelični glagolski oblici.

ISTORIJA

 • ISTORIJA KAO NAUKA: Pojmovi. Istorijski izvori. Pomoćne istorijske nauke. Periodizacija.
 • STARI ISTOK: Mesopotamija. Egipat. Fenikija. Palestina. Persija.
 • STARA GRČKA: Polisi i njihova uredjenja. Ratovi.
 • STARI RIM: Rim u doba kraljeva. Rim u doba republike. Rim u doba carstva.
 • RANI SREDNJI VEK: Seoba naroda. Crkvena istorija. Države. Osobenosti.
 • POZNI SREDNJI VEK – OPŠTA ISTORIJA: Države. Ratovi. Gradovi. Crkvena istorija.
 • POZNI SREDNJI VEK – NACIONALNA ISTORIJA: Nemanjići. Raspad srpskog carstva. Despotovina.
 • NOVI VEK – OPŠTA ISTORIJA: Geografska otkrića. Pokret reformacije. Apsolutističke monarhije. Revolucije. napoleonova osvajanja.
 • NOVI VEK – NACIONALNA ISTORIJA: Srbi pod turskom i habsburškom vlašću. Seobe. Ustanci. Stvaranje kneževine.
 • ISTORIJA JUGOSLAVIJE: I i II svetski rat. Medjuratni period. Posleratni period.

 

Pogledajte AKTUELNE VESTI

Pogledajte PRIPREMNE KURSEVE

Pogledajte AKREDITOVANE FAKULTETE I VISOKE ŠKOLE

Pogledajte PRAVILA STUDIRANJA

Pogledajte REČNIK ZA BRUCOŠE

Pogledajte SAVETE ZA STUDENTE


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.