Prijemni ispit za upis na Medicinski fakultet u Beogradu

mar 06, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

STUDIJSKI PROGRAM ZA KOJI SE KONKURS RASPISUJE

Integrisane akademske studije medicine (360 ESPB)
Integrisane akademske studije medicine na engleskom jeziku (Medicine) (360 ESPB)
Osnovne akademske studije sestrinstvo (240 ESPB)

BROJ STUDENATA:

Medicinski fakultet upisuje:
- za sticanje zvanja doktor medicine (integrisane studije u trajanju od 6 godina odnosno 360 ESPB) 450* studenata koji se finansiraju iz budžeta i 50 samofinansirajućih studenata;
- za sticanje zvanja doktor medicine (integrisane studije u trajanju od 6 godina odnosno 360 ESPB) – studije na engleskom jeziku 60 samofinansirajućih studenata;
- na osnovne akademske studije sestrinstvo 48 studenata

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

POSEBNI USLOVI ZA UPIS:

U prvu godinu studija medicine može da se upiše lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ako je zdravstveno sposoban za studije medicine.

Pod odgovarajućim srednjim obrazovanjem za studije medicine smatraju se gimnazija, srednja medicinska škola, škola veterinarskog usmerenja i ostale škole iz oblasti zdravstva.

Za studije na engleskom jeziku uslov je znanje engleskog jezika.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT:

Na prijemnom ispitu polažu se testovi iz Hemije i Biologije.

Svaki test ima po 30 pitanja i svaki tačan odgovor boduje se jednim bodom.

Pravo upisa ima kandidat koji je postigao najmanje 31 bod na prijemnom ispitu i nalazi se u okviru odobrenog broja za upis kandidata.

Nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umetničkog stvaralaštva talenata se neće priznavati kao položen prijemni ispit.

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz čl. 55 Statuta Medicinskog fakulteta mogu da se upišu na studije medicine bez polaganja prijemnog ispita u septembarskom upisnom roku.

POSTUPAK ZA SPROVOĐENjE UPISA:

Prilikom prijave na Konkurs kandidat podnosi i lekarsko uverenje da je sposoban za studije medicine, koje se izdaje u svakom domu zdravlja ili u Studentskoj poliklinici Krunska 57, Beograd, dokaz o uplati 6.000,00 dinara na ime troškova Konkursa).

Kandidat, strani državljanin, konkuriše za upis u septembarskom upisnom roku.

Prilikom prijavljivanja na konkurs podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, originalna dokumenta iz srednje škole koja moraju biti prevedena kod sudskog tumača i nostrifikovana u Ministarstvu prosvete i sporta, Nemanjina 22-26 Beograd, originalni izvod iz matične knjige rođenih i prevod overen kod sudskog tumača, potvrdu da vlada srpskim jezikom odgovarajućeg Instituta, lekarsko uverenje – Studentska poliklinika, Krunska 57, Beograd ili bilo koji dom zdravlja, potvrda o regulisanom boravku – MUP Beograd- Odeljenje za strance, ulica Savska 35, Beograd i uplata naknade za troškove polaganja klasifikacionog ispita u iznosu od 100 evra za studente strane državljane i 140 dolara za studente koji konkurišu za upis u prvu godinu Integrisanih akademskih studija medicine na engleskom jeziku u dinarskoj protivvrednosti), kao i prilikom upisa dokaz da je zdravstveno osiguran, Odeljenje za inostrano osiguranje, Nemanjina 30.

VISINA ŠKOLARINE:

VISINA ŠKOLARINE za samofinansirajuće studente, državljane Republike Srbije, za integrisane akademske studije iznosi 126.600,00 dinara, a za osnovne akademske studije sestrinstvo 121.600,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za studente strane državljane iznosi 2.500,00 evra.

VISINA ŠKOLARINE za studije na engleskom jeziku iznosi 7.000,00 dolara.

PDF Konkurs

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.