Prijemni ispit za upis na Medicinski fakultet u Beogradu

mar 06, 2014

Objavljeni konkurs odnosi se na upis za školsku 2014/15. godinu i predstavlja primer raspisivanja konkursa za upis na Fakultet za fizičku hemiju. Ažurirani podaci o upisu 2015/16. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi.

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Medicinski fakultet u prvu godinu osnovnih studija  upisuje 450 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 100 studenata koji plaćaju školarinu.

Za upis u prvu godinu studija Medicinskog fakulteta u Beogradu može konkurisati lice koje ima odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i ako je zdravstveno sposoban za studije medicine. Pod odgovarajućim srednjim obrazovanjem zas studije medicine smatraju se gimnazija, srednja medicinska škola, škola veterinarskog usmerenja, i ostale škole iz oblasti zdravstva. Školarina za samofinansirajuće studente prve godine u akademskoj 2013/14. iznosi 125.000 dinara. Visina školarine za strane državljane iznosi 2.500 evra. Za studije koje se održavaju na engleskom jeziku obezbedjeno je 50 mesta za samofinansirajuće studente, školarina je 125.000 dinara, a za strane studente iznosi 7.000 evra.

Pored prijavnog lista, za prijavu za prijemni ispit je potrebno:

 • fotokopija svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
 • fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000 dinara na žiro račun Medicinskog fakulteta br.  840-1139666-89 sa pozivom na broj 742121-О82, sa svrhom uplate: naknada za prijemni.

Predaja dokumenata na konkurs za upis u školskoj 2013/2014. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu je 25, 26. i 27. juna 2013. godine od 09 do 15 časova.

 

PRIJEMNI ISPIT ZA MEDICINSKI FAKULTET

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit iz hemije i biologije. Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način: rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova. Uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova. Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva. Kandidati koji su ostvarili jedno od prva tri mesta na republičkom takmičenju oslobođeni su polaganja prijemnog ispita i priznaje im se maksimalni broj poena.

 

LITERATURA ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA MEDICINSKI FAKULTET

HEMIJA

Rakočević M., Horvat R.: Hemija za I razred za gimnazije opšteg i prirodno-matematičkog smera i četvorogodišnje stručne škole u području rada: prirodno-matematičkom, poljoprivreda (osim za obrazovni profil tehničar poljoprivredne tehnike) i zdravstvo, Zavod za udžbenike i  nastavna sredstva, Beograd.

Horvat R.: Hemija za II razred za gimnazije prirodno-matematičkog smera i četvorogodišnje  stručne škole u području rada: prirodno-matematičkom, poljoprivreda (osim za obrazovni profil tehničar poljoprivredne tehnike) i zdravstvo, za farmaceutske i laboratorijske tehničare, Zavod za  udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Stojiljković A.: Hemija za III razred za gimnazije prirodno-matematičkog smera, medicinske,  veterinarske i škole za negu lepote, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Petrović J., Velimirović S.: Hemija za IV razred za gimnazije prirodno-matematičkog i opšteg smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Izbor literature posebno pripremljene za pripremu za polaganje prijemnog ispita

Dimitrijević N., Dražić A., Vujović Z., Karadžić I.: Zbirka zadataka iz hemije sa rešenjima za pripremu prijemnog ispita na medicinskom i srodnim fakultetima; Conit, Beograd.

Programski sadržaji i zadaci – prijemni 2004/2007, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad.

Vojinović, Miloradov M., Popović M.: Test pitanja iz hemije za prijemni ispit za fakultete medicinske, stomatološke i biološke struke, Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad.

BIOLOGIJA

Nada Šerban, Mirko Cvijan, Radiša Jančić, Biologija – za I razred gimnazije i poljoprivrednu školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

Brigita Petrov, Miloš Kalezic, Radomir Konjevic, Biologija za II razred gimnazije opšteg smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

Gordana Cvijić, Jelena Đordević, Nadežda Nedeljković, Biologija za III razred gimnazije opšteg smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.

Gordana Matić, Aleksandra Korać, Dragana Cvetković, Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović, Biologija za IV razred gimnazije opšteg smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.

 

PROGRAMI ZA PRIJEMNI ISPIT

HEMIJA

 • OSNOVNI HEMIJSKI ZAKONI: Zakon stalnih masenih odnosa. Zakon umnoženih masenih odnosa. Zakon zapreminskih odnosa. Avogadrov zakon. Pojam mola i molarne zapremine. Hemijska jednačina i osnovi stehiometrijskih izračunavanja.
 • STRUKTURA ATOMA
 • PERIODNI SISTEM ELEMENATA
 • HEMIJSKE VEZE: Jonska, kovalentna i vodonična veza. Jonizacioni potencijal, elektronski afinitet, koeficijent elektronegativnosti.
 • OKSIDOREDUKCIONE REAKCIJE: Oksidacioni broj. Sastavljanje jednačina oksidoredukcije. Oksidaciona i redukciona sredstva. Elektroliza.
 • ENERGETSKE PROMENE U HEMIJSKIM REAKCIJAMA
 • HEMIJSKA KINETIKA: Brzina hemijske reakcije i faktori od kojih ona zavisi. Hemijska ravnoteža, konstanta ravnoteže, Le-Chatelier-ov princip.
 • RASTVORI: Koncentracije rastvora. Koligativne osobine rastvora.
 • RASTVORI ELEKTROLITA: Elektrolitička disocijacija. Stepen disocijacije. Konstanta disocijacije. Jaki i slabi elektroliti. Kiseline i baze. Amfoliti. Jonska koncentracija. Jonski proizvod vode pH i pOH.
 • RAVNOTEŽE U VODENIM RASTVORIMA: Neutralizacija. Hidroliza. Puferi.
 • TIPOVI NEORGANSKIH JEDINJENJA: Oksidi. Hidridi. kiseline. Baze. Soli.
 • NEORGANSKA HEMIJA: Opšte osobine elemenata koji pripadaju glavnim grupama (od Ia do VIIa). Opšte osobine prelaznih elemenata (Ib i IIb i Cr, Mn, Fe, Co, Ni)
 • ORGANSKA HEMIJA: Hemijske veze i struktura organskih jedinjenja. Klasifikacija organskih jedinjenja. Izomerija. Ugljovodonici. Halogeni derivati. Organska jedinjenja sa sumporom. Heterociklična jedinjenja. Biohemija (ugljeni hidrati, lipidi, proteini i nukleinske kiseline). Hemija prirodnih proizvoda.

BIOLOGIJA

 • BIOLOGIJA ĆELIJE – CITOLOGIJA: Hemijski sastav ćelije, kompletna građa i funkcija pro- i eukariotskih ćelija sa svim njihovim osnovnim elementima (ćelijska membrana, organele, jedro, hromatin, interfazno jedro, polni hromatin i hromozomi), ćelijski ciklus (²G1²,²S² i ²G2² podfaze interfaze i podfaze mitoze – ilustrovani prikaz);
 • FIZIOLOGIJA: Osnovni fiziološki procesi, uključujući transport kroz membranu i sve elemente metabolizma i funkcije organskih sistema, fiziologija biljaka (fotosintetički pigmenti, svetla i tamna faza fotosinteze, Kalvinov ciklus, glikoliza, Krebsov ciklus, oksidacija masti, biljni hormoni i pokreti kod biljaka);
 • RAZVIĆE I EMBRIOLOGIJA:  Mejotičke deobe, gametogeneza (spermatogeneza i oogeneza), tipovi jajnih ćelija i oplođenje, brazdanje i tipovi brazdanja, gastrulacija i neurulacija, embrionalne adaptacije (amjon, horjan i alantois), tipovi placenti, postembrionalno razviće i diferencijacija, metamorfoza i regeneracija;
 • MOLEKULARNA BIOLOGIJA: Građa i funkcija DNK i RNK, replikacija DNK, transkripcija, translacija i sinteza proteina, građa i funkcija laktoznog operona;

 

Pogledajte AKTUELNE VESTI

Pogledajte PRIPREMNE KURSEVE

Pogledajte AKREDITOVANE FAKULTETE I VISOKE ŠKOLE

Pogledajte PRAVILA STUDIRANJA

Pogledajte REČNIK ZA BRUCOŠE

Pogledajte SAVETE ZA STUDENTE


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.