Prijemni ispit za upis na Geografski fakultet u Beogradu

mar 10, 2014

Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije. U zajedničkom konkursu, u okviru Opštih odredbi i Ostalih odredbi biće objavljene sve informacije o uslovima upisa, kao i druge činjenice važne za upis studenata,kao što su: konkursni rokovi, potrebna dokumentacija za upis, upis državljana Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu, upis stranih studenata i sl.

Upis studenata na osnovnim, master i doktorskim studijama ostvarivaće se sukcesivno prema odlukama nadležnih organa Fakulteta, Univerziteta u Beogradu i Vlade Republike Srbije.

Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu je Vladi Republike Srbije predložio sledeću kvotu, po studijskim programima, za upis studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija:

Studijski program

Broj studenata

Ukupno

Na teret budžeta

Samofinansirajući

Geografija

50

30

80

Turizmologija

30

50

80

Prostorno planiranje

20

30

50

Demografija

20

30

50

Geoprostorne osnove životne sredine

20

30

50

Ukupno

140

170

310

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

Uslovi upisa na osnovne akademske studije

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i koje vlada jezikom na kome se nastava izvodi, ako je kandidat strani državljanin.

Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu osnovnih studija polaže prijemni ispit u skladu s opštim aktom koji donosi Univerzitet na predlog Fakulteta.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata na prijemnom ispitu, prema merilima utvrđenim opštim aktima.

Na osnovu tih kriterijuma Fakultet sastavlja rang listu i dostavlja je Univerzitetu.

Pravo upisa na Fakultet  stiče kandidat koji je na rang listi rangiran u okviru broja utvrđenog za upis.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se bez prijemnog ispita upisati:

− lice koje ima stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama prvog stepena;

− student osnovnih akademskih studija drugog Univerziteta odnosno, druge visokoškolske ustanove, koji je položio sve ispite sa prve godine, odnosno ostvario najmanje 60 ESPB bodova na studijskom programu na drugom Univerzitetu, odnosno na drugoj visokoškolskoj ustanovi, pod uslovima koje propisuje veće Fakulteta i

− lice kome je prestao status studenta zbog ispisivanja sa studija ako je prethodno položilo sve propisane ispite na prvoj godini studija, odnosno ako je ostvarilo 60 ESPB bodova, pod uslovima koje propisuje veće Fakulteta.

Na višu godinu studija može se upisati student druge visokoškolske ustanove koji je stekao pravo na upis naredne godine studija na fakultetu sa kojeg prelazi i koji je, na osnovu priznatih položenih ispita sa fakulteta sa kojeg dolazi, u mogućnosti da upiše predmete naredne godine studija na ovom Fakultetu na koji prelazi u vrednosti od najmanje 37 ESPB bodova.

Veće fakulteta odlučuje o priznavanju položenih ispita.

Student drugog Univerziteta, odnosno druge samostalne visokoškolske ustanove, ne može se upisati na Fakultet ukoliko mu je na visokoškolskoj jedinici u njegovom sastavu do okončanja studijskog programa ostalo 60 ili manje ESPB bodova.

Prijemni ispit

Svi kandidati prijavljeni za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit, izuzev slučajeva koji su određeni kriterijumima Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije za svaku školsku godinu posebno. Prijemni ispit na svim studijskim programima: Geografija, Prostorno planiranje, Turizmologija, Demografija i Geoprostorne osnove životne sredine, polaže se iz nastavnog predmeta

GEOGRAFIJA za I, II i III razred gimnazije u Srbiji.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi (maksimum 40 bodova) i rezultata postignutog na prijemnom ispitu (maksimum 60 bodova).

Kandidat može da se prijavi za upis i rangiranje na jednoj ili više studijskih programa u sastavu Fakulteta. Prijavljeni kandidati rangiraju se za svaki studijski program posebno.

Prijemni ispit na svim studijskim programima, polaže se iz GEOGRAFIJE,po nastavnom planu i programu za I, II i III razred gimnazije. Prijavljivanje kandidata vrši se u utvrđenim rokovima na adresi Studentski trg 3/III sala. Svaki kandidat dužan je da prilikom prijavljivanja podnese na uvid originalna dokumenta i fotokopije istih. Fotokopije se zadržavaju i ne vraćaju se. Prijemni ispit iz geografije – test se radi 2 sata. Raspored polaganja prijemnog ispita biće blagovremeno oglašen na oglasnoj tabli i sajtu Geografskog fakulteta, Studentski trg 3/III. Prilikom polaganja prijemnog ispita, svaki kandidat je u obavezi da ponese sa sobom hemijsku olovku, prijavni broj i ličnu kartu ili pasoš. Upis na studijski program vrši se prema želji kandidata, po redosledu na Konačnoj rang listi, i to PROZIVANjEM. Ukoliko prozvani kandidat nije prisutan, upisuje se sledeći prisutan kandidat sa Konačne rang liste. Za kandidate, koji prema naznačenom rasporedu upisa ne budu prisutni na prozivci smatraće se da su odustali. Ukoliko po završenom upisu, prozivanjem poslednjeg kandidata sa Konačne rang liste, ostane slobodnih mesta, ista će biti popunjena kandidatima koji se nalaze na Konačnoj rang listi, ali su zakasnili na prozivku.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 86.000,00 dinara
VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 2.500,00 evra

PDF Konkurs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.