Prijemni ispit za upis na Filozofski fakultet u Beogradu

mar 02, 2014

Objavljeni konkurs odnosi se na upis za školsku 2014/15. godinu i predstavlja primer raspisivanja konkursa za upis na Fakultet za fizičku hemiju. Ažurirani podaci o upisu 2015/16. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi.

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FILOZOFSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Filozofski fakultet u prvu godinu osnovnih studija  upisuje 640 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 70 studenata koji plaćaju školarinu i to:

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Filozofija 65 5 70
Sociologija 90 10 100
 Pedagogija 55 5 60
Andragogija  30 5 35
Psihologija   78 10 88
Istorija 110 10 120
Istorija umetnosti  80 10 90
Arheologija 57 5 62
Etnologija i antropologija 50 5 55
Klasične nauke 25 5 30

 

 

Za upis u prvu godinu studija Filozofskog fakulteta u Beogradu može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje i koji ostvare odgovarajući uspeh na klasifikacionom (prijemnom) ispitu. Školarina za samofinansirajuće studente prve godine u akademskoj 2013/14. iznosi 118,548 dinara. Visina školarine za strane državljane iznosi 2.300 evra. Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu. Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom i ima više od 30 bodova. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, i ima više od 51 boda.

Pored prijavnog lista, za prijavu za prijemni ispit je potrebno:

 • fotokopija svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
 • fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od — dinara na žiro račun Filozofskog fakulteta br.  840-1614666-19, poziv na broj 97 47114, sa svrhom uplate: naknada za prijemni.

Predaja dokumenata na konkurs za upis u školskoj 2013/2014. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu je 25, 26. i 27. juna 2013. godine od 09 do 15 časova.

 

PRIJEMNI ISPIT ZA FILOZOFSKI FAKULTET

Kandidati polažu prijemni ispit koji se sastoji iz testa opšte informisanosti i testa znanja iz oblasti za koju kandidat konkuriše. Test opšte informisanosti sadrži pitanja iz raznih oblasti ljudskog znanja. Na grupama Filozofija i Klasične nauke umesto testa znanja polaže se pismeni ispit – esej iz filozofije. Ukupan broj bodova na testu znanja iznosi 60 (30 + 30). Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način: rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova. Uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova. Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na rang listi do broja odobren za upis na teret budžeta na studijski program koji je konkurisao, ako ima najmanje 51 poen.

 

LITERATURA ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA FILOZOFSKI FAKULTET

FILOZOFIJA

V. Cvetković, N. Cekić, M. Savić, Filozofija – udžbenik za četvrti razred gimnazija i pravno-birotehničkih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2007.

V. Korać, B. Pavlović, Istorija filozofije, Beograd

SOCIOLOGIJA

M. Mitrović, S. Petrović, Sociologija za III razred stručnih škola i IV razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008.

PSIHOLOGIJA

Ljubomir Žiropadja, Uvod u psihologiju, Čigoja štampa, Beograd, 2009. (drugo dopunjeno izdanje)

PEDAGOGIJA

N. Trnavac, J. Djordjević, Pedagogija, Naučna knjiga, Beograd, 2010.

ili

N. Rot, S. Radonjić, Psihologija – udžbenik za drugi razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008. – za test znanja iz psihologije*

ANDRAGOGIJA

N. Trnavac, J. Djordjević, Pedagogija, Naučna knjiga, Beograd, 2010.

ili

N. Rot, S. Radonjić, Psihologija – udžbenik za drugi razred gimnazije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2008. – za test znanja iz psihologije*

ISTORIJA

Snežana Ferjančić, Tatjana Katić, Istorija za 1. razred gimnazije svih smerova, Beograd, 2008.

Smilja Marjanović – Dušanić, Marko Šuica, Istorija za II razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Beograd, 2008.

Radoš Ljušić, Istorija za III razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Beograd, 2008.

Kosta Nikolić, Momčilo Pavlović, Nikola Žutić, Zorica Špadijer, Istorija za treći razred gimnazije prirodno-matematičkog smera i za četvrti razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera, Beograd, 2008.

ISTORIJA UMETNOSTI

V. Galović, B. Karadžić, Likovna kultura za gimnazije i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (bilo koje izdanje)

H. V. Dženson, Istorija umetnosti, Beograd (bilo koje izdanje)

ARHEOLOGIJA

OBAVEZNA LITERATURA

S. Piggott, Stuart, Osvit civilizacije: opšti pregled starih civilizacija, Beograd, 1969.

K. Lange, m. Hirmer, Egipat, Beograd, 1973.

D. Srejović, A. Cermanović-Kuzmanović, Rečnik grčke i rimske mitologije, Beograd

D. Srejović, Arheološki leksikon, Beograd, 1997.

DODATNA LITERATURA

Udžbenici za istoriju korišćeni u srednjoškolskoj/gimnazijskoj nastavi.

Grupa autora, Istorija srpskog naroda, Tom I, Beograd

M. Rostovcev, Istorija starog veka (Grčka i Rim), Beograd

D. Srejović i dr., Velika arheološka nalazišta u Srbiji, Beograd, 1974.

ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA

Žan Poarije, Istorija etnologije, Plato/XX vek, Beograd, 1999.

KLASIČNE NAUKE

PREVOD REČENICA

Lj. Spremić, Udžbenik grčkog jezika Filološke gimnazije u Beogradu

Lj. Vulićević, M. Maskareli, Latinski jezik za I razred gimnazije društveno-jezičkog smera i Latinski jezik za II razred gimnazije društveno-jezičkog smera, Beograd

Marjanca Pakiž, Dragana Dimitrijević, Latinski jezik I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003.

M. Pakiž, Tanja Kiselički-Vaš, Milica Kisić, Latinski jezika II, za II razred gimnazije, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 2005.

Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović, Gramatika srpskoga jezika (udžbenik za prvi razred srednje škole), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (više izdanja).

TEST ZNANJA

Snežana Ferjančić, Tatjana Katić, Istorija za 1. razred gimnazije svih smerova, Beograd, 2008.

V. Galović, B. Karadžić, Likovna kultura za gimnazije i srednje stručne škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (bilo koje izdanje)

Lj. Vulićević, M. Maskareli, Latinski jezik za I razred gimnazije društveno-jezičkog smera i Latinski jezik za II razred gimnazije društveno-jezičkog smera, Beograd (tekstovi o rimskoj kulturi, običajima, religiji, itd.)

Marjanca Pakiž, Dragana Dimitrijević, Latinski jezik I, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2003. (tekstovi o rimskoj kulturi, običajima, itd.)

Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović, Gramatika srpskoga jezika (udžbenik za prvi razred srednje škole), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd (više izdanja).

 

PROGRAMI ZA PRIJEMNI ISPIT

FILOZOFIJA

 • ANTIČKA FILOZOFIJA: Filozofija prirode, pregled glavnih perioda i filozofskih učenja. Sokrat, Platon, Aristotel. Kasna antika, hrišćanstvo i srednji vek.
 • MODERNA FILOZOFIJA: Nastanak modernih nauka. Racionalizam i empirizam (Bekon, Hobs, Dekart, Spinoza, Lajbnic, Lok, Hjum). Prosvetiteljstvo. Klasična nemačka filozofija (od kanta do Hegela). Filozofija 19. veka (Šopenhauer, Niče, Marks, Mil)
 • SAVREMENA FILOZOFIJA: Logički pozitivizam. Pragmatizam. Egzistencijalizam. Fenomenologija. Filozofija jezika i filozofija nauke 20. veka

SOCIOLOGIJA

 • ŠTA JE SOCIOLOGIJA
 • PRIRODA, ČOVEK I DRUŠTVO
 • STRUKTURA I ORGANIZACIJA DRUŠTVA
 • PROMENE I RAZVOJ DRUŠTVA
 • KULTURA I DRUŠTVO

PEDAGOGIJA

 • VASPITANJE
 • PEDAGOGIJA
 • ŠKOLA I ŠKOLSKI SISTEM
 • OPŠTA PITANJA METODIKE VASPITANJA LIČNOSTI
 • PREDMET I ZADACI DIDAKTIKE
 • SADRŽAJ OBRAZOVANJA
 • DIDAKTIČKI PRINCIPI
 • NASTAVNE METODE
 • ORGANIZACIONI OBLICI NASTAVE

ANDRAGOGIJA

 • VASPITANJE
 • PEDAGOGIJA
 • ŠKOLA I ŠKOLSKI SISTEM
 • OPŠTA PITANJA METODIKE VASPITANJA LIČNOSTI
 • PREDMET I ZADACI DIDAKTIKE
 • SADRŽAJ OBRAZOVANJA
 • DIDAKTIČKI PRINCIPI
 • NASTAVNE METODE
 • ORGANIZACIONI OBLICI NASTAVE

ISTORIJA

 • ISTORIJA KAO NAUKA: Pojmovi. Istorijski izvori. Pomoćne istorijske nauke. Periodizacija.
 • STARI ISTOK: Mesopotamija. Egipat. Fenikija. Palestina. Persija.
 • STARA GRČKA: Polisi i njihova uredjenja. Ratovi.
 • STARI RIM: Rim u doba kraljeva. Rim u doba republike. Rim u doba carstva.
 • RANI SREDNJI VEK: Seoba naroda. Crkvena istorija. Države. Osobenosti.
 • POZNI SREDNJI VEK – OPŠTA ISTORIJA: Države. Ratovi. Gradovi. Crkvena istorija.
 • POZNI SREDNJI VEK – NACIONALNA ISTORIJA: Nemanjići. Raspad srpskog carstva. Despotovina.
 • NOVI VEK – OPŠTA ISTORIJA: Geografska otkrića. Pokret reformacije. Apsolutističke monarhije. Revolucije. napoleonova osvajanja.
 • NOVI VEK – NACIONALNA ISTORIJA: Srbi pod turskom i habsburškom vlašću. Seobe. Ustanci. Stvaranje kneževine.

ISTORIJA UMETNOSTI

 • ANTIČKA UMETNOST
 • STAROHRIŠĆANSKA UMETNOST
 • VIZANTIJSKA UMETNOST
 • ROMANTIČKA I GOTIČKA UMETNOST
 • UMETNOST RENESANSE
 • MANIRIZAM
 • BAROK
 • UMETNOST XIX VEKA
 • UMETNOST XX VEKA

ARHEOLOGIJA

 • PRAISTORIJA: Materijalna i duhovna kultura prvobitne zajednice
 • ANTIČKA KULTURA: Grčka civilizacija, Rimska civilizacija
 • SREDNJEVEKOVNA CIVILIZACIJA: Srednjevekovna civilizacija Evrope, Srednjevekovna civilizacija Južnih Slovena, Kultura feudalizma
 • ARHEOLOŠKI SPOMENICI KULTURE I MUZEJI
 • STARI BLISKI ISTOK

 

Pogledajte AKTUELNE VESTI

Pogledajte PRIPREMNE KURSEVE

Pogledajte AKREDITOVANE FAKULTETE I VISOKE ŠKOLE

Pogledajte PRAVILA STUDIRANJA

Pogledajte REČNIK ZA BRUCOŠE

Pogledajte SAVETE ZA STUDENTE


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.