Prijemni ispit za upis na Filološki fakultet u Beogradu

mar 03, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FILOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

 

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Jezik, književnost i kultura* 550 650 1200
Srpski jezik i književnost 100* 20 120
Srpska književnost i jezik 65* 55 90
Srpska književnost i jezik sa komparistikom 55* 10 65

 

 

 

U okviru Jezika, književnosti i kulture obuhvaćeni su sledeći smerovi:

Smer* (jezik, književnost i kultura) Budžet Samofinansiranje Ukupno
Engleski jezik, književnost i kultura 85 52 137
Nemački jezik, književnost i kultura 42 38 80
Španski jezik, književnost i kultura 44 31 75
Francuski jezik, književnost i kultura 44 40 84
Italijanski jezik, književnost i kultura 44 40 84
Ruski jezik, književnost i kultura 42 40 82
Grčki jezik, književnost i kultura 21 38 59
Bugarski jezik, književnost i kultura 7 8 15
Poljski jezik, književnost i kultura 7 7 14
Češki jezik, književnost i kultura 7 7 14
Slovački jezik, književnost i kultura 7 7 14
Rumunski jezik, književnost i kultura 7 8 15
Skandinavski jezici, književnost i kultura 12 27 39
Arapski jezik, književnost i kultura 24 33 57
Turski jezik, književnost i kultura 13 24 37
Kineski jezik, književnost i kultura 10 20 30
Albanski jezik, književnost i kultura 6 9 15
Mađarski jezik, književnost i kultura 7 8 15
Holandski jezik, književnost i kultura 7 11 18
Ukrajinski jezik, književnost i kultura 7 7 14
Opšta književnost sa teorijom književnosti 21 25 46
Opšta lingvistika 13 33 49
Bibliotekarstvo i informatika 20 37 57

 

PRIJEMNI ISPIT:

PRIJEM DOKUMENATA:

Prijem dokumenata obaviće se u skladu sa Konkursom, a prema predmetima koje je kandidat
odabrao za polaganje na prijemnom ispitu. Raspored sala u kojima će se obaviti prijava na Konkurs je objavljen u Informatoru, na sajtu i Oglasnoj tabli fakulteta.

I Za studijske programe Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik i Srpska književnost i jezik sa komparatistikom kandidati polažu prijemni ispit:
1) srpski jezik (30 poena)
2) srpska književnost (30 poena)

II Za studijski program Jezik, književnost, kultura kandidati polažu:
a) 1) srpski jezik (30 poena)
2) književnost (30 poena), ukoliko konkurišu za modul/profil Opšta književnost sa teorijom književnosti.
b) 1) srpski jezik (20 poena)
2) engleski jezik – (40 poena – ispit ima kvalifikacioni karakter s pragom od 24 poena), ukoliko konkurišu za predmet/profil Engleski jezik, književnost, kultura.

Za modul/profil Engleski jezik, književnost, kultura kandidati mogu da konkurišu isključivo ako osvoje minimum 24 poena na testu iz engleskog jezika. Ovim prijemnim ispitom kandidati takođe mogu konkurisati za module/profile: bugarski, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski. Za ove predmete/profile ne važi kvalifikacioni prag od 24 poena.

v) 1) srpski jezik (20 poena)
2) engleski jezik (40 poena),
ukoliko konkurišu za module/profile: bugarski, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

g) 1) srpski jezik (20 poena)
2) francuski jezik – (40 poena)
ukoliko konkurišu za module/profile: bugarski, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, francuski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

d) 1) srpski jezik (20 poena)
2) nemački jezik (40 poena),
ukoliko konkurišu za module/profile: bugarski, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, španski, rumunski, nemački, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

đ) 1) srpski jezik (20 poena)
2) ruski jezik, ili italijanski, ili španski (40 poena),
ukoliko konkurišu za module/profile: bugarski, ruski, poljski, češki, slovački, italijanski, španski, rumunski, skandinavski, arapski, turski, japanski, kineski, albanski, opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika, grčki, mađarski, holandski i ukrajinski.

e) 1) srpski jezik (20 poena)
2) strani jezik po izboru (40 poena)
kao glavni modul/profil za koji se kandidat opredeljuje: bugarski, ruski, poljski, češki, slovački, rumunski, norveški (skandinavski), arapski, turski, japanski, kineski, albanski, grčki, mađarski, holandski ili ukrajinski. Kandidati takođe mogu konkurisati za predmete/profile: opšta lingvistika, bibliotekarstvo i informatika.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA:

Izbor kandidata za studije vrši se na osnovu rang-liste za svaki studijski program (Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom i Jezik, književnost, kultura).

1) Upis kandidata za studijske programe Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom vrši se u dve faze:
a) prema objavljenim rang listama po studijskim programima;
b) s obzirom na istovetnost prijemnog ispita, prozivkom po rang listi koja objedinjuje slobodna mesta za sva tri studijska programa. Kandidat koji na prozivci nije prisutan u terminu koji je za njega predviđen gubi prava koja je stekao i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

2) Rang lista za studijski program Jezik, književnost, kultura jedinstvena je za sve studijske module/profile. Kandidat preko rang liste za studijski program Jezik, književnost, kultura stiče pravo da se rangira na svim profilima na kojima ima slobodnih mesta i u svim statusima, a u skladu sa položenim prijemnim ispitom. Kandidat rang listom stiče pravo na prozivku. Kandidat se upisuje na glavni predmet/profil za koji je rang listom i prozivkom stekao pravo upisa. Odluku o prihvatanju ponuđenog mesta donosi na prozivci kandidat lično i tom prilikom potpisuje izjavu u dva primerka. Kandidat koji na prozivci nije prisutan u terminu koji je za njega predviđen gubi prava koja je stekao i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

VISINA ŠKOLARINE:

VISINA ŠKOLARINE za samofinansirajuće studente državljane Republike Srbije iznosi 119.000,00 dinara.

VISINA ŠKOLARINE za studente strane državljane iznosi: 2.500,00 do 6.000,00 evra.

Iznos školarine od 6.000,00 evra se odnosi na studente strane državljane koji zahtevaju konsultativni rad na engleskom jeziku.

PDF Konkursa

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.