Prijemni ispit za upis na Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu

mar 05, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FAKULTETA SPORTA I FIZIČKOG VASPITANJA U BEOGRADU

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE: Fizičko vaspitanje i sport

BROJ STUDENATA:
Na osnovne akademske studije fizičkog vaspitanja i sporta upisuje se ukupno 160 studenata, svi na teret budžeta.

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

OPŠTI i POSEBNI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

Kandidati za upis moraju da ispunjavaju i posebne uslove:

  • da su zdravstveno sposobni za studiranje na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja (dokaz-lekarsko uverenje sa mišljenjem o sposobnosti za studije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja);
  • da nisu bili oslobađani nastave fizičkog vaspitanja u toku srednjeg obrazovanja, duže od jedne školske godine;

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT

Kategorisani sportisti imaju pravo na oslobađanje jednog od četiri testa motoričkih sposobnosti na prijemnom ispitu za upis na osnovne akademske studije. Kategorizacija se vrši prema Pravilniku o kriterijumima za kategorizaciju sportista Sportskog saveza Srbije.

Prijemni ispit za upis na osnovne akademske studije sastoji se iz:

  • Test informisanosti o fizičkom vaspitanju i sportu i test sposobnosti;
  • Test specifičnih motoričkih sposobnosti u vodi;
  • Test specifičnih motoričkih sposobnosti sa loptom;
  • Test opštih motoričkih sposobnosti;
  • Test za procenu osećaja za pokret i ritam i proveru muzikalnosti.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 147.000,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 2.000,00 evra

PDF Konkurs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.