Prijemni ispit za upis na Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

mar 07, 2014

USLOVI UPISA STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA 

Izvod iz Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih studija
Statutom Fakulteta organizacionih nauka je predviđeno da se na Fakultet može upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
Fakultet organizacionih nauka Odlukom Vlade Republike Srbije u prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuje kandidate na 3 akreditovana studijska programa, i to:
Informacioni sistemi i tehnologije – 260 studenata, od toga 185 budžet,
Menadžment i organizacija – 330 studenata, od toga 195 budžet, i
Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu – 100 studenata, od toga 5 budžet.

Studenti na studijskom programu Menadžment i organizacija se prilikom upisa II godine opredeljuju za jednu od studijskih grupa, i to: Menadžment, Menadžment kvaliteta i standardizacije i Operacioni menadžment. Studijski program Informacioni sistemi i tehnologije i Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu, nemaju studijske grupe.

Kandidat prilikom prijave na konkurs se opredeljuje za jednu od narednih varijanti za koju konkuriše:
a) Za sva tri studijska programa: za Informacione sisteme i tehnologije, Menadžment i organizaciju i Informacione sisteme i tehnologije – studije na daljinu;
b) Isključivo za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije;
c) Isključivo za studijski program Menadžment i organizacija;
d) Isključivo za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu.

Kandidati koji se opredele da konkurišu za sva tri studijska programa, biće rangirani na Konačnoj rang listi i za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije, studijski program Menadžment i organizacija i za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu. Kandidat u zavisnosti od ranga na Konačnim rang listama se prilikom upisa opredeljuje koji će studijski program upisati.

Kandidati koji se opredele da konkurišu za isključivo jedan studijski program biće isključivo rangirani na Konačnoj rang listi za taj studijski program.

Svi kandidati (nevezano za koji studijski program se opredele) prilikom prijave na konkurs se opredeljuju za jednu od varijanti polaganja prijemnog ispita:
VARIJANTA 1: Test iz matematike (20 zadataka) – 60 bodova.
VARIJANTA 2: Test iz matematike (20 zadataka) – 30 bodova i Test opšte informisanosti (30 pitanja) – 30 bodova.

U prvom konkursnom roku konkurisaće kandidati koji su srednju školu završili u zemlji i državljani su Srbije, kao i pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja. Ako se u prvom konkursnom roku ne upiše predviđeni broj kandidata, Fakultet će raspisati drugi konkursni rok.

Upis kandidata vršiće se na osnovu redosleda na Konačnoj rang listi kandidata, a koja se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

Za upis mogu konkurisati i strani državljani koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Ovi kandidati pored nostrifikovanih dokumenata podnose i uverenja da su zdravstveno osigurani i da vladaju srpskim jezikom.

Način utvrđivanja Jedinstvene rang liste kandidata

Maksimalan broj bodova na Jedinstvenoj rang listi koje može postići jedan kandidat je 100.

Fakultet organizacionih nauka formira Jedinstvenu rang listu kandidata uzimajući u obzir sledeće kriterijume:
- opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju (do 40 bodova),
- rezultat prijemnog ispita iz matematike (do 60 bodova ako je kandidat polagao samo test iz matematike ili do 30 bodova ako je polagao i test iz opšte informisanosti),
- rezultat prijemnog ispita iz opšte informisanosti (do 30 bodova).

Kandidat iz škole može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Prijavljivanje kandidata

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a predaju popunjenu prijavu na konkurs i fotokopije (samo ako su čitljive) sledećih dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih,
- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
- diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije i Društvo matematičara R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju).

Predata fotokopirana dokumenta se ne vraćaju.

Prilikom predaje prijave na konkurs kandidatu će biti data overena potvrda o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

* Informacije o datumu prijemnog ispita i školarini će biti ažurirane nakon što fakulteti objave zvanične podatke za ovu godinu.

PDF Konkurs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.