Prijemni ispit za upis na Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

mar 07, 2014

Kalendar prijemnog ispita za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija u šk. 2015/16.godine, na Fakultet organizacionih nauka

VAŽNI DATUMI
Predaja dokumenata kandidata 24., 25. i 26.06.2015.g.
Abecedna lista prijavljenih kandidata sa brojem bodova iz srednje škole 27.06.2015.g.
Raspored polaganja prijemnog ispita 27.06.2015.g.
Primedbe na abecednu listu 27.06.2015.g.
Prijemni ispit Matematika 30.06.2015.g.
Test opšte informisanosti 01.07.2015.g.
Objavljivanje rezultata prijemnog ispita iz Matematike 01.07.2015.g.
Objavljivanje rezultata prijemnog ispita iz Testa opšte informisanosti 02.07.2015.g.
Primedbe na rezultate prijemnog ispita 03.07.2015.g.
Jedinstvena rang lista kandidata 03.07.2015.g.
Raspored upisa kandidata 03.07.2015.g.
Primedbe na jedinstvenu rang listu – Centralnoj komisiji 04.07.2015.g.
Primedbe na jedinstvenu rang listu – Dekanu 05.07.2015.g.
Konačna rang lista kandidata 05.07.2015.g.
Upis kandidata sa Konačne rang liste 07.07.2015.g.

USLOVI UPISA STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH AKADEMSKIH STUDIJA ŠKOLSKE 2015/16.g.
Izvod iz Konkursa za upis u prvu godinu osnovnih studija
Statutom Fakulteta organizacionih nauka je predviđeno da se na Fakultet može upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.
Fakultet organizacionih nauka Odlukom Vlade Republike Srbije u školskoj 2015/2016.god. u prvu godinu osnovnih akademskih studija upisuje kandidate na 3 akreditovana studijska programa, i to:
Informacioni sistemi i tehnologije – 260 studenata, od toga 185 budžet,
Menadžment i organizacija – 330 studenata, od toga 195 budžet, i
Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu – 100 studenata, od toga 5 budžet.

Studenti na studijskom programu Menadžment i organizacija se prilikom upisa II godine opredeljuju za jednu od studijskih grupa, i to: Menadžment, Menadžment kvaliteta i standardizacije i Operacioni menadžment. Studijski program Informacioni sistemi i tehnologije i Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu, nemaju studijske grupe.

Kandidat prilikom prijave na konkurs se opredeljuje za jednu od narednih varijanti za koju konkuriše:
a) Za sva tri studijska programa: za Informacione sisteme i tehnologije, Menadžment i organizaciju i Informacione sisteme i tehnologije – studije na daljinu;
b) Isključivo za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije;
c) Isključivo za studijski program Menadžment i organizacija;
d) Isključivo za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu.

Kandidati koji se opredele da konkurišu za sva tri studijska programa, biće rangirani na Konačnoj rang listi i za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije, studijski program Menadžment i organizacija i za studijski program Informacioni sistemi i tehnologije – studije na daljinu. Kandidat u zavisnosti od ranga na Konačnim rang listama se prilikom upisa opredeljuje koji će studijski program upisati.

Kandidati koji se opredele da konkurišu za isključivo jedan studijski program biće isključivo rangirani na Konačnoj rang listi za taj studijski program.

Svi kandidati (nevezano za koji studijski program se opredele) prilikom prijave na konkurs se opredeljuju za jednu od varijanti polaganja prijemnog ispita:
VARIJANTA 1: Test iz matematike (20 zadataka) – 60 bodova.
VARIJANTA 2: Test iz matematike (20 zadataka) – 30 bodova i Test opšte informisanosti (30 pitanja) – 30 bodova.

Prvi konkursni rok traje od 24.06.2015. do 16.07.2015. godine.

U prvom konkursnom roku konkurisaće kandidati koji su srednju školu završili u zemlji i državljani su Srbije, kao i pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja. Ako se u prvom konkursnom roku ne upiše predviđeni broj kandidata, Fakultet će raspisati drugi konkursni rok.

Upis kandidata vršiće se na osnovu redosleda na Konačnoj rang listi kandidata, a koja se formira na temelju opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata prijemnog ispita. Da bi kandidat stekao status studenta koji studira na „teret budžeta“ Republike Srbije mora postići najmanje 51 bod, a za status studenta koji plaća školarinu najmanje 30 bodova.

Za upis mogu konkurisati i strani državljani koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju. Ovi kandidati pored nostrifikovanih dokumenata podnose i uverenja da su zdravstveno osigurani i da vladaju srpskim jezikom.

Način utvrđivanja Jedinstvene rang liste kandidata

Maksimalan broj bodova na Jedinstvenoj rang listi koje može postići jedan kandidat je 100.

Fakultet organizacionih nauka formira Jedinstvenu rang listu kandidata uzimajući u obzir sledeće kriterijume:
- opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju (do 40 bodova),
- rezultat prijemnog ispita iz matematike (do 60 bodova ako je kandidat polagao samo test iz matematike ili do 30 bodova ako je polagao i test iz opšte informisanosti),
- rezultat prijemnog ispita iz opšte informisanosti (do 30 bodova).

Kandidat iz škole može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Prijavljivanje kandidata

Prijavljivanje kandidata u prvom konkursnom roku obaviće se 24. i 25.juna 2015. godine od 09:00 do 16:00 časova, kao i 26. juna 2015. godine od 09:00 do 15:00 časova u prostorijama Fakulteta organizacionih nauka, Beograd, ul. Jove Ilića 154.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a predaju popunjenu prijavu na konkurs i fotokopije (samo ako su čitljive) sledećih dokumenta:
- izvod iz matične knjige rođenih,
- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
- diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije i Društvo matematičara R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju).

Predata fotokopirana dokumenta se ne vraćaju.

Prilikom predaje prijave na konkurs kandidatu će biti data overena potvrda o prijavi na konkurs. To je jedini dokaz da je kandidat konkurisao za upis i bez nje ne može izaći na polaganje prijemnog ispita.

Abecedna lista prijavljenih kandidata i raspored polaganja prijemnog ispita

Abecedna lista prijavljenih kandidata sa postignutim bodovima po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i sa rasporedom polaganja prijemnog ispita (lokacija i vreme polaganja), biće objavljena na oglasnim tablama Fakulteta 27.06.2015. god. do 9:00 časova, kao i na Internet adresi http://www.fon.bg.ac.rs.

Primedbe na tačnost objavljenih podataka se podnose pismeno Centralnoj komisiji Fakulteta u sobi 107, 27.07.2015. god. u vremenu od 15:00 do 16:00 časova, na posebnom formularu koji se podiže na skriptarnici Fakulteta uz depozit od 1000,00 dinara. Ukoliko se primedbe uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.

Prijemni ispit i rezultati ispita

Svi prijavljeni kandidati polažu prijemni ispit iz matematike 30.06.2015. god. u 10:00 časova prema rasporedu objavljenom uz Abecednu listu kandidata. Kandidati su dužni da na naznačeno mesto dođu najkasnije do 09:30 časova. Rešenja ispitnih zadataka iz matematike biće istaknuta na oglasnim tablama kao i na Internet adresi http://www.fon.bg.ac.rs. 30.06.2015.god. posle 15:00 časova.

Rezultati polaganja prijemnog ispita iz matematike biće objavljeni 01.07.2015. god. do 09:00 časova na oglasnim tablama Fakulteta i na Internet adresi http://www.fon.bg.ac.rs.

Kandidati koji se prijave da polažu i test iz opšte informisanosti polagaće ovaj deo prijemnog ispita 02.07.2015. god. u 10:00 časova prema rasporedu objavljenom uz Abecednu listu kandidata. Kandidati su dužni da na naznačeno mesto dođu najkasnije do 09:30 časova. Rešenja ispitnih zadataka iz testa opšte informisanosti biće istaknuta na oglasnim tablama Fakulteta i na Internet adresi http://www.fon.bg.ac.rs 02.07.2015.god. posle 13:00 časova.

Rezultati polaganja prijemnog ispita iz testa opšte informisanosti biće objavljeni 02.07.2015.god. do 09:00 na oglasnim tablama kao i na Internet adresi http://www.fon.bg.ac.rs.

Osobe sa hendikepom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovom dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Fakulteta. Osoba sa hendikepom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs. Ovaj dokumenat je osnova za izradu rasporeda polaganja prijemnog ispita po salama, i FON se obavezuje da za ove kandidate obezbedi najprikladniju salu za polaganje.

Primedbe na tačnost objavljenih rezultata prijemnog ispita se podnose pismeno Centralnoj komisiji Fakulteta u sobi 107, 03.07.2015. god. u vremenu od 9:00 do 11:00 časova, na posebnom formularu koji se podiže na skriptarnici Fakulteta uz depozit od 1000,00 dinara. Odluke u vezi podnetih primedbi biće saopštene kandidatima 03.07.2015. god. do 12:00 časova. Ukoliko se primedbe uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.

Jedinstvena rang lista kandidata

Jedinstvena rang lista kandidata biće objavljena na oglasnim tablama Fakulteta 03.07.2015. godine do 13:00 časova, kao i na Internet adresi http://www.fon.bg.ac.rs.

Diskvalifikovani kandidati neće biti rangirani na Jedinstvenoj rang listi kandidata, kao i kandidati koji nisu polagali prijemni ispit.

Kandidat koji smatra da redosled kandidata na Jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen konkursom treba da podnese pismeni prigovor Centralnoj komisiji fakulteta 04.07.2015. god., od 10:00 do 14:00 časova. Prigovor se podnosi u sobi 107, na posebnom formularu koji se podiže u skriptarnici Fakulteta uz depozit od 1000,00 dinara. Odluke na eventualne podnete prigovore biće saopštene kandidatima 04.07.2015.god. do 15:00 časova. Ukoliko se primedbe uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.

Učesnik Konkursa koji nije zadovoljan odlukom Centralne komisije treba da podnese prigovor Dekanu fakulteta, u sobi 202, 05.07.2015. god. od 9:00 do 12:00 časova. Prigovor se podnosi na posebnom formularu koji se podiže u skriptarnici Fakulteta uz depozit od 1000,00 dinara. Odluke na eventualne podnete prigovore biće saopštene kandidatima 05.07.2015.god. do 13:00 časova. Ukoliko se primedbe uvaže, kandidatima se depozit vraća u punom iznosu.

Konačna rang lista kandidata biće objavljena 05.07.2015.god. do 14:00 časova.

Upis kandidata

Upis kandidata koji na osnovu Konačne rang liste budu stekli pravo da se upišu na FON počinje 07.07.2015. a prema detaljnom rasporedu upisa koji će biti objavljen na oglasnoj tabli Fakulteta 03.07.2015. godine kao i na Internet adresi http://www.fon.bg.ac.rs.

Skreće se pažnja svim kandidatima koji ostvare pravo na upis u određenoj kategoriji studiranja („na teret budžeta“ / „student koji plaća školarinu“) za sve studijske programe, da se strogo pridržavaju objavljenog RASPOREDA UPISA.

Kandidati koji su stekli pravo upisa, a ne upišu se na vreme, Komisija za upis će nakon isteka vremena predviđenog za upis te kategorije studenata, vršiti prozivku prisutnih kandidata prema redosledu na Konačnoj rang listi i upisati nedostajući broj kandidata za tu kategoriju studiranja na tom studijskom programu.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sledeća originalna dokumenta:
- svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
- diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu,
- izvod iz matične knjige rođenih,
diplome sa republičkih (čiji je pokrovitelj Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, R. Srbije i Društvo matematičara R. Srbije) i međunarodnih takmičenja stečene u III ili IV razredu srednje škole iz matematike u pojedinačnom takmičenju (ako ih poseduju),
- dva popunjena prijavna obrasca ŠV 20 iz tekuće godine,
- dve identične fotografije formata 3.5×4.5 cm,
- dokaz o uplati školarine (prva rata) za kandidate koji plaćaju školarinu,
- uplata ZPU za kandidate koji se upisuju u okviru budžetske kvote (uplaćuje se prilikom upisa).

Uputstva o održavanju ispita preuzmite ovde

Oslobađanje prijemnog ispita iz matematike preuzmite ovde

Oblasti za prijemni ispit iz matematike preuzmite ovde

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.