Prijemni ispit za upis na Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

mar 07, 2014

Objavljeni konkurs odnosi se na upis za školsku 2013/14. godinu i predstavlja primer raspisivanja konkursa za upis na Fakultet organizacionih nauka. Ažurirani podaci o upisu 2014/15. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi.

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA FAKULTETA ORGANIZACIONIH NAUKA U BEOGRADU

Fakultet organizacionih nauka u prvu godinu osnovnih studija  upisuje 350 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 320 studenata koji plaćaju školarinu i to:

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Informacioni sistemi i tehnologije 170 90 260
Menadžment i organizacija 210 120 330

 

Za upis u prvu godinu studija Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje i koji ostvare odgovarajući uspeh na klasifikacionom (prijemnom) ispitu. Školarina za samofinansirajuće studente prve godine u akademskoj 2013/14. iznosi 100.000 dinara. Visina školarine za strane državljane iznosi od 1.500 do 6.000 evra. Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu.Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu. Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom i ima više od 30 bodova. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, i ima više od 51 boda.

Pored prijavnog lista, za prijavu za prijemni ispit je potrebno:

 • fotokopija svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
 • fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.500 dinara na žiro račun Fakulteta organizacionih nauka br.  840-1344666-69 sa pozivom na broj 742121-510 za one koji polažu samo matematiku, a 6.000 din na isti žiro račun za one kandidate koji polažu matematiku i test opšte informisanosti, sa svrhom uplate: naknada za prijemni.

Predaja dokumenata na konkurs za upis u školskoj 2013/2014. godine na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu je 25, 26. i 27. juna 2013. godine od 09 do 15 časova.

 

PRIJEMNI ISPIT ZA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

Kandidati polažu prijemni ispit koji se sastoji samo iz matematike ili iz matematike i testa opšte informisanost. Test opšte informisanosti sadrži pitanja iz raznih oblasti ljudskog znanja. Ukupan broj bodova na testu znanja iznosi 60 (30 + 30). Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način: rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova. Uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova. Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.

 

LITERATURA ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

MATEMATIKA

Ž. Ivanović, S. Ognjanović, Matematika, Zbirka zadataka i testova za I, II, III i IV razred gimnazija i tehničkih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2010.

Vene T. Bogoslavov, Zbirka rešenih zadataka iz algebre I-IV, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1986.

 

PROGRAMI ZA PRIJEMNI ISPIT

MATEMATIKA

 • BROJEVI I BROJEVNI IZRAZI: Klasifikacija brojeva. Izrazi sa realnim brojevima.
 • KOMPLEKSNI BROJEVI: Kompleksne jednačine. Izrazi sa kompleksnim brojevima.
 • ALGEBARSKI IZRAZI: Racionalni algebarski izrazi. Koren. Iracionalni algebarski izrazi. Polinomi.
 • ALGEBARSKE JEDNAČINE: Linearne jednačine i nejednačine. Sistemi linearnih jednačina. Kvadratna jednačina i kvadratna funkcija. Kvadratne nejednačine. Vietova pravila za kvadratne jednačine. Jednačine i nejednačine sa apsolutnim vrednostima funkcija. Iracionalne jednačine i nejednačine. Jednačine sa kompleksnim brojevima.
 • PROCENTNI RAČUN
 • EKSPONENCIJALNA I LOGARITAMSKA FUNKCIJA: Pojam eksponencijalne funkcije. Eksponencijalne jednačine i nejednačine. Pojam logaritma. Logaritamski izrazi. Logaritamske jednačine i nejednačine.
 • TRIGONOMETRIJA: Trigonometrija – osnovne definicije i formule. Trigonometrijski izrazi. Trigonometrijske jednačine i nejednačine.
 • PLANIMETRIJA: Jednačine prave. Udaljenost tačke od prave. Mnogougao. Tetivni i tangentni četvorougao. Pravougli, jednakostranični i raznostranični trougao. Kvadrat. Pravougaonik. Paralelogram. Trapez. Krug. Kružni isečak i luk.
 • TRIGONOMETRIJA U RAVNI: Uglovi u oštrouglom trouglu – sinusna i kosinusna teorema. Odnosi u pravouglom trouglu. Površina trougla.
 • KRIVE DRUGOG REDA: Kružnica. Elipsa. Hiperbola. Parabola.
 • STEREOMETRIJA: Kvadar. Kocka. Prizma. Piramida. Kupa. Valjak. Zapremine i površine rotacionih tela.
 • FUNKCIJE: Svojstva funkcija, minimalna i maksimalna vrednost funkcija. Primena u geometriji.
 • ANALITIČKA GEOMETRIJA: Analitička geometrija – prave i tačke u ravni. Analitička geometrija – krive u ravni.
 • NIZOVI: Aritmetički i geometrijski niz
 • BINOMNI OBRAZAC
 • KOMPOZICIJE FUNKCIJA
 • KOMBINATORIKA: Varijacije. Permutacije. Kombinacije.

 

Pogledajte AKTUELNE VESTI

Pogledajte PRIPREMNE KURSEVE

Pogledajte AKREDITOVANE FAKULTETE I VISOKE ŠKOLE

Pogledajte PRAVILA STUDIRANJA

Pogledajte REČNIK ZA BRUCOŠE

Pogledajte SAVETE ZA STUDENTE

Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.