Prijemni ispit za upis na Biološki fakultet u Beogradu

mar 14, 2014

Objavljeni konkurs odnosi se na upis za školsku 2014/15. godinu i predstavlja primer raspisivanja konkursa za upis na Biološki fakultet. Ažurirani podaci o upisu 2015/16. godine biće objavljeni na portalu odmah po zvaničnoj objavi.

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA BIOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

Biološki fakultet u prvu godinu osnovnih studija upisuje 160 studenata koji se finansiraju iz budžeta i 70 studenata koji plaćaju školarinu i to:

Smer Budžet Samofinansiranje Ukupno
Biologija 85 25 110
Molekularna biologoija i fiziologija 45 35 80
Ekologija 30 10 40

 

 

Za upis u prvu godinu studija Biološkog fakulteta u Beogradu može konkurisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju, bez obzira na struku i usmerenje i koji ostvare odgovarajući uspeh na klasifikacionom (prijemnom) ispitu. Školarina za samofinansirajuće studente prve godine u akademskoj 2013/14. iznosi 80.000 dinara. Visina školarine za strane državljane iznosi 2500 evra. Fakultet utvrđuje jedinstvenu rang listu za kandidate koji se finansiraju iz budžeta i one koji plaćaju školarinu. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu osnovnih studija, kao i da li će biti finansiran iz budžeta ili će plaćati školarinu. Kandidat koji plaća školarinu može biti upisan ukoliko se na jedinstvenoj rang listi nalazi do broja odobrenog za upis kandidata koji plaćaju školarinu, koji je određen konkursom i ima više od 30 bodova. Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta, koji je određen konkursom, i ima više od 51 boda.

Pored prijavnog lista, za prijavu za prijemni ispit je potrebno:

 • fotokopija svedočanstva sva četiri razreda srednje škole (original na uvid)
 • fotokopija diplome o položenom maturskom ispitu (original na uvid)
 • fotokopija izvoda iz matične knjige rodjenih
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.500 dinara na žiro račun Biološkog fakulteta br.  840-1814666-61, poziv na broj 67-700027 sa svrhom doznake: naknada za prijemni ispit

Predaja dokumenata na konkurs za upis u školskoj 2013/2014. godine na Biološkom fakultetu u Beogradu je 25, 26. i 27. juna 2013. godine od 09 do 15 časova.

 

PRIJEMNI ISPIT ZA BIOLOŠKI FAKULTET

Kandidati polažu prijemni ispit iz Biologije. Pitanja za prijemni ispit sastavljena su isključivo prema programu nastave biologije za sva četiri razreda gimnazije prirodno-matematičkog smera. Prijemni na Biološkom fakultetu se radi u obliku testa od 60 pitanja koja obuhvataju celokupno gradivo srednjoškolske biologije. Kandidati koji su tokom, 3. ili 4. razreda srednje škole, na republičkim takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete i nauke ili na medjunarodnim takmičenjima iz Biologije osvojili 1., 2. ili 3. mesto dobijaju maksimalni broj poena na prijemnom ispitu bez polaganja istog. Uspeh na prijemnom ispitu i uspeh u srednjoj školi vrednuju se na sledeći način: rezultat prijemnog ispita vrednuje se do 60 bodova. Uspeh u srednjoj školi vrednuje se do 40 bodova. Kao uspeh kandidata u srednjem obrazovanju uzima se u obzir zbir prosečnih ocena za sve predmete u I, II, III i IV razredu pomnožen sa dva.

 

LITERATURA ZA PRIPREMU PRIJEMNOG ISPITA ZA UPIS NA BIOLOŠKI FAKULTET

BIOLOGIJA

 • Nada Šerban, Mirko Cvijan, Radiša Jančić, Biologija – za I razred gimnazije i poljoprivrednu školu, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
 • Brigita Petrov, Miloš Kalezic, Radomir Konjevic, Biologija za II razred gimnazije opšteg smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.
 • Gordana Cvijić, Jelena Đordević, Nadežda Nedeljković, Biologija za III razred gimnazije opšteg smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2006.
 • Gordana Matić, Aleksandra Korać, Dragana Cvetković, Dmitar Lakušić, Slobodan Jovanović, Biologija za IV razred gimnazije opšteg smera, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2005.

 

PROGRAMI ZA PRIJEMNI ISPIT

 • BIOLOGIJA ĆELIJE – CITOLOGIJA: Hemijski sastav ćelije, kompletna građa i funkcija pro- i eukariotskih ćelija sa svim njihovim osnovnim elementima (ćelijska membrana, organele, jedro, hromatin, interfazno jedro, polni hromatin i hromozomi), ćelijski ciklus (²G1²,²S² i ²G2² podfaze interfaze i podfaze mitoze – ilustrovani prikaz);
 • FIZIOLOGIJA: Osnovni fiziološki procesi, uključujući transport kroz membranu i sve elemente metabolizma i funkcije organskih sistema, fiziologija biljaka (fotosintetički pigmenti, svetla i tamna faza fotosinteze, Kalvinov ciklus, glikoliza, Krebsov ciklus, oksidacija masti, biljni hormoni i pokreti kod biljaka);
 • RAZVIĆE I EMBRIOLOGIJA:  Mejotičke deobe, gametogeneza (spermatogeneza i oogeneza), tipovi jajnih ćelija i oplođenje, brazdanje i tipovi brazdanja, gastrulacija i neurulacija, embrionalne adaptacije (amjon, horjan i alantois), tipovi placenti, postembrionalno razviće i diferencijacija, metamorfoza i regeneracija;
 • MOLEKULARNA BIOLOGIJA: Građa i funkcija DNK i RNK, replikacija DNK, transkripcija, translacija i sinteza proteina, građa i funkcija laktoznog operona;
 • OPŠTA GENETIKA:  Program iz Mendelizma (zakonitosti nasleđivanja, genske interakcije, genotip i fenotip), citogenetika, imunogenetika (genetički mehanizmi imunoloških sposobnosti, imunogenetika krvnih grupa kod čoveka), naslednost i variranje osobina kod ljudi, nasledne bolesti kod ljudi, populaciona genetika (izrada zadataka iz populacione genetike, inbriding, heterozis i koeficijent srodstva);
 • MORFOLOGIJA ŽIVOTINJA: Uporedni program morfologije tj. pregled opšte građe svih organskih sistema životinja sa posebnim naglaskom na procese usložnjavanja pojedinih organskih sistema tokom evolucije;
 • SISTEMATIKA ŽIVOTINJA:  Pregled osnovnih taksonosnih grupa sa tabelarno predstavljenim pregledom organskih sistema za svaku grupu i najvažnijim predstavnicima za svaku grupu;
 • MORFOLOGIJA I SISTEMATIKA BILJAKA:  Histologija biljaka, morfologija biljaka (građa korena, stabla, lista, cveta i ploda), sistematika biljaka(niže i više biljke);
 • EVOLUCIJA:  Poreklo života na zemlji, filogenetski razvoj živih bića, evolucija čoveka, mehanizmi evolucionih procesa, selekcija, adaptacija i teorije evolucije;
 • EKOLOGIJA: Svi osnovni ekološki pojmovi i tipovi međuodnosa živih bića sa okolnom sredinom, kao i oblast o narušavanju, zaštiti i unapređenju životne sredine i ekosistema

 

Pogledajte AKTUELNE VESTI

Pogledajte PRIPREMNE KURSEVE

Pogledajte AKREDITOVANE FAKULTETE I VISOKE ŠKOLE

Pogledajte PRAVILA STUDIRANJA

Pogledajte REČNIK ZA BRUCOŠE

Pogledajte SAVETE ZA STUDENTE


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.