Prijemni ispiti po fakultetima

Prijemni ispiti su ispiti za proveru sklonosti i sposobnosti, odnosno ispiti koje srednjoškolci moraju da polažu da bi se upisali na željeni faklutet

Prijemni ispit je najčešće u pisanoj formi i obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, u struci za koju kandidat konkuriše. U zavisnosti od fakulteta, prijemni ispit se sastoji od polaganja jednog ili više predmeta.

Konkurs za upis studenata na prvu godinu studija raspisuju fakulteti i visoke škole najmanje pet meseci pre početka školske godine. Osnovni uslov za konkurisanje je završena odgovarajuća srednja škola. Prilikom prijavljivanja na konkurs za upis koje se vrši u junu, kandidati pored popunjenog obrasca prijave prilažu i overene fotokopije svedočanstava svih razreda srednje škole, diplome o položenom završnom ili maturskom ispitu, kao i dokaz o uplati naknade za prijemni ispit čiju visinu određuje svaki fakultet posebno.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija se utvrđuje na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoj školi i rezultata na prijemnom ispitu, odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Na osnovu ova dva kriterijuma, fakulteti boduju kandidate i prave jedinstvene rang-liste. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta sa numeričkim ocenama u prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, pomnožen sa brojem dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Rezultat koji kandidat postiže na prijemnom ispitu se ocenjuje od 0 do 60 bodova. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova ukupno. Mesto na jedinstvenoj rang listi i broj ukupno postignutih bodova određuju da li kandidat može biti upisan u prvu godinu studija, kao i da li će se školovati na teretu budžeta države ili kao samofinansirajući student.

Prilikom upisivanja na fakultet, od dokumentacije je potrebno priložiti originalna svedočanstva i diplomu o maturskom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih, dva obrasca ŠV-20, prazan indeks, dve fotografije formata 4,5 cm x 3,5 cm, kao i dokaz o uplati školarine ukoliko se kandidat upisuje kao samofinansirajući student.

Od velike važnosti je da studenti detaljno prate obaveštenja i uputstva u vezi sa upisom jer ukoliko se kandidat ne pojavi na prozivci u terminu predviđenom za upis, na njegovo mesto se upisuje prvi rangirani kandidat ispod crte. Srednjoškolci koji ne uspeju da se upišu u prvom upisnom roku u junu imaju još jednu šansu u septembru, u drugom upisnom roku, ali samo na fakultetima na kojima je ostalo slobodnih mesta.

U okviru Univerziteta u Beogradu najveće interesovanje vlada za upis na Pravni, Ekonomski, Filološki i Fakultet za bezbednost, dok su maturanti najmanje zainteresovani za Fizičku hemiju, Fizički i Veterinarski fakultet.

      Prijemni ispiti po fakultetima

Univerzitet u Beogradu

 

Univerzitet umetnosti u Beogradu

 

Privatni univerziteti

 

Visoke akademske i strukovne škole

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.