Akreditovani fakulteti i visoke škole

Akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa visokog obrazovanja je jedan od zahteva Bolonjskog procesa. Predstavlja opšte prihvaćenu metodologiju i instrument ocene i kontrole kvaliteta visokog obrazovanja.

Akreditacija je proces u kome se utvrđuje da li jedna visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje obrazovne delatnosti, odnosno da li su studijski programi koje ta obrazovna ustanova izvodi u skladu sa standardima. Akreditacija obuhvata interne i eksterne provere kvaliteta visokog obrazovanja, koje mogu dovesti do obezbeđenja i unapređenja kvaliteta obrazovanja.

Da bi se uspešno izvršio proces akreditacije, visokoškolska ustanova mora da ispuni niz uslova vezane za njeno funkcionisanje. Pre svega mora da poseduje dovoljan broj adekvatnih prostorija u kojima će se nastava održavati. Takodje, mora da ima i dovoljan broj predavača koji predaju na predmetima predvidjeni studijskim programom i da su ti predavači kvalifikovani za predmete koje predaju.  Visokoškolska ustanova je akreditacijom u obavezi i da pruži potrebne uslove studentima za uspešno savladavanje studijskih programa, a to znači da se obezbede neophodna nastavna sredstva i prateći programi u vidu studentske službe, biblioteke, laboratorija i računarske sale. Ustanove su takodje u obavezi i da redovno prate i evaluiraju efikasnost studiranja na njihovim studijskim programima.

Ustanove i studijske programe akredituje Nacionalni savet za visoko obrazovanje, a studentima se preporučuje da upisuju one fakultete koji su akreditovani, s obzirom da će time biti sigurni da će diploma koju će steći po završetku studija biti priznata i validna kao dokument pri stvaranju buduće profesionalne karijere.

Ovde možete preuzeti spisak akreditovanih fakulteta i visokih škola

 

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.